Określenie funkcji podmiotów uczestniczących w transakcji

Jedynym z podstawowych elementów, jaki powinien znaleźć się w dokumentacji podatkowej, jest określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji.

Paragraf 8 SzacDochR nakazuje uwzględnienie funkcji, jakie wykonują podmioty w badanych transakcjach, aby w ten sposób móc dokonać oceny porównywalności podmiotów dokonujących transakcji na danym rynku.

Przeprowadzona analiza funkcji powinna wykazać, który z uczestników transakcji wykonuje funkcje ekonomicznie ważne. Pod tym pojęciem rozumie się takie funkcje, które są najistotniejsze dla tworzenia wartości i zysków powstających w wyniku transakcji. W szczególności należy uwzględnić:

– 1) podział ryzyka gospodarczego i odpowiedzialności stron transakcji,

– 2) rozmiar zaangażowanych środków, maszyn i urządzeń,

– 3) wartość zaangażowanych dóbr niematerialnych (także niebilansowych, takich jak np. wykwalifikowany personel, sieć dystrybucyjna, itp.).

Określenie kosztów transakcji, formy i terminu zapłaty. Artykuł 9a 11 ust. 1 pkt 2 PDOPrU nakłada na podatnika obowiązek ujęcia w dokumenta- cji podatkowej wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminów zapłaty.

W przypadku kosztów związanych z transakcją ustawodawca nakazuje określenie w dokumentacji wszystkich przewidywanych kosztów. Nie ma więc obowiązku wykazywania rzeczywiście poniesionych kosztów transakcji, chyba że podatnik mógł je przewidzieć. Ponadto ustawa nie precyzuje jak dokładna powinna być zaprezentowana estymacja kosztów, pozostawiając tę kwestię wyborowi podatnika.

W odniesieniu do formy i terminów zapłaty ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje, czy chodzi o formę i terminy zapłaty wynikające z umowy, czy faktyczną formę i terminy zapłaty. Forma i termin płatności mogą mieć znaczny wpływ na cenę transakcji. Cena transferowa zależeć będzie od wyboru formy płatności, czyli np. kompensaty należności, sprzedaży ratalnej, gotówkowej, przelewu, akredytywy, itd. Im większą pewność uzyskania zapłaty zapewnia dana forma oraz im większą pozwala uzyskać płynność, tym niższa powinna być cena. Podobnie na cenę ma wpływ termin zapłaty. Wydłużony termin płatności oznacza kredytowanie, którego koszt powinien zostać uwzględniony przy ustalaniu wysokości ceny transferowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>