Forma działalności podmiotów zagranicznych – kontynuacja

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, działalność gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych może być prowadzona w Polsce za pośrednictwem oddziałów, jeżeli państwo siedziby zagranicznego przedsiębiorcy stosuje zasadę wzajemności wobec podmiotów polskich, a umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Polskę nie stanowi inaczej. Przepisy PrGosp stanowią, że oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza zakładem głównym rozumianym jako główne miejsce prowadzenia działalności. W ramach oddziału może być prowadzona działalność gospodarcza wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Należy zauważyć, iż ustawa ta nie wprowadza innych ograniczeń, co do rodzajów działalności gospodarczej, która może być prowadzona przez osobę zagraniczną poprzez położony w Polsce oddział. Inną formą działalności podmiotów zagranicznych w Polsce jest przedstawicielstwo. Jednak zgodnie z PrGosp, przedstawicielstwo może służyć wyłącznie prowadzeniu działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorców zagranicznych.

Dla celów podatkowych oddziały (przedstawicielstwa) położone na terenie Polski traktuje się podobnie jak podmioty polskie. Kwestia opodatkowania w Polsce zagranicznych oddziałów (przedstawicielstw) może ulec modyfikacji, jeżeli pomiędzy Polską a krajem, w którym znajduje się jednostka macierzysta zagranicznego przedstawicielstwa w Polsce została zawarta umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowaniu stanowią, iż opodatkowaniu w państwie położenia podlega taki oddział (przedstawicielstwo), który zgodnie z wymaganiami umowy uzyskuje status zakładu. W przypadku hipotetycznej sytuacji, gdy oddział (przedstawicielstwo) nie wykazuje cech zakładu, wówczas dochody osiągnięte za jego pośrednictwem podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju siedziby jednostki macierzystej (Zakład -patrz Nb 13).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>