Warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej

Ustawodawca enumeratywnie wylicza wymogi, jakie muszą być łącznie 4 spełnione przez podmioty, które chcą utworzyć podatkową grupę kapitałową. Można wyróżnić warunki formalne i materialne utworzenia podatkowej grupy kapitałowej. Do warunków formalnych należy:

– 1) sporządzenie umowy, w formie aktu notarialnego, o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej,

– 2) zarejestrowanie umowy o utworzenie podatkowej grupy kapitałowej przez naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenie zarejestrowania powinno nastąpić co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową. Rejestracji dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla siedziby spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych. Naczelnik urzędu skarbowego może odmówić zarejestrowania umowy tylko wtedy, gdy nie będą spełnione warunki określone w art. 1 a ust. 2 pkt 1 (warunki materialne) oraz w ust. 3 i 4 (warunki formalne).

– Warunki materialne utworzenia podatkowej grupy kapitałowej są następujące:

– 1) podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne mające siedzibę na terytorium Polski,

– 2) przeciętny kapitał zakładowy, określony w art. 16 ust. 7 PDOPrU, przypadający na każdą z tych spółek, nie może być niższy niż 1 000 000 zł,

– 3) spółka dominująca musi posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym, lub w tej części kapitału zakładowego spółek zależnych, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków, albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,

– 4) spółki zależne nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,

– 5) w spółkach tworzących grupę nie mogą wystąpić zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust 2a.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>