Przerzucanie dochodu w obrocie międzynarodowym

Przepis art. 11 dotyczy przerzucania dochodu pomiędzy podmiotem krajowym i zagranicznym (przerzucanie dochodów w obrocie międzynarodowym) oraz pomiędzy podmiotami krajowymi (przerzucanie dochodów w obrocie krajowym). Obu tym sytuacjom poświęcone zostały zasadniczo odrębne przepisy. W przypadku przerzucania dochodów w obrocie międzynarodowym stosuje się ust. 1-3 oraz ust. 5a i 5b komentowanego art. 11. Międzynarodowy transfer dochodów może mieć miejsce pomiędzy:

– a) podmiotem krajowym a powiązanym z nim przedsiębiorstwem położonym za granicą, lub

– b) podmiotem zagranicznym a powiązanym z nim podmiotem krajowym, lub

– c) podmiotem zagranicznym i krajowym, jeżeli oba te podmioty powiązane są z tą samą osobą fizyczną lub prawną.

Organy podatkowe uprawnione są do określania dochodu niewykazane- go lub wykazanego w niższej wysokości, o ile ustalą, że:

– 1) miały miejsce powiązania pomiędzy stronami transakcji i

– 2) w wyniku tych powiązań zostały ustalone lub narzucone nierynkowe warunki transakcji, oraz

– 3) strona transakcji (podatnik podatku dochodowego od osób prawnych) nie wykazała lub wykazała dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały.

Transfer dochodu może być dokonywany zarówno z zagranicy na rzecz polskiego podatnika, jak również przez polskiego podatnika za granicę. Jednak tylko drugi przypadek będzie przedmiotem zainteresowania organów podatkowych z uwagi na uszczuplenie należności podatkowych państwa polskiego. Transfer dochodów z zagranicy dokonywany przez polskiego podatnika również może stać się podstawą korekty dochodów przez polskie organy podatkowe. Podstawą do takiego przeszacowania będą regulacje dotyczące transferu dochodów zawarte w podpisanych przez Polskę umowach o podwójnym opodatkowaniu (zwykle art. 9 pt. „Przedsiębiorstwa powiązane”) w powiązaniu z § 19 SzacDochR. Artykuł 11 PDOPrU ma zastosowanie nie tylko do podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, ale również do podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym. W odniesieniu do podatników należących do drugiej grupy szacowanie do- tyczy tylko tych dochodów, które podlegają w Polsce opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (patrz art. 3) i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Istota powiązania polega na tym, że jedna osoba bierze udział w zarządzaniu lub kontroli (przedsiębiorstwa lub podmiotu) albo posiada udział w kapitale innego podmiotu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>