Konsekwencje zakwestionowania ceny przez organ podatkowy

Nie każdy przypadek sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych znacznie 8 poniżej wartości rynkowej będzie stanowił podstawę do określenia wysokości przychodu przez urząd skarbowy. Warunkiem takiego prawa urzędu skarbowego jest bowiem:

– nieudzielenie odpowiedzi na wezwanie urzędu skarbowego, lub

– niedokonanie zmiany wartości wynikającej z umowy, lub

– niewskazanie przyczyn, które w ocenie stron umowy uzasadniają ustalenie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, lub

– podanie przyczyn, których organ podatkowy nie uzna za wystarczające uzasadnienie dla tego faktu.

W przypadku wystąpienia którejś z wyżej wymienionych przesłanek urząd skarbowy jest uprawniony do ustalenia wartości rynkowej przedmiotu zbycia z uwzględnieniem opinii biegłych. Ustawodawca nie precyzuje, jakie okoliczności będą uzasadniały akceptację przez urząd skarbowy do- konania sprzedaży poniżej wartości rynkowej. Ocena, czy podane przyczyny mogą być uwzględnione należy wyłącznie do urzędu, niemniej jednak zaniechanie wezwania stron do podania tych przyczyn lub brak ich oceny w przypadku podania przez strony, stanowi naruszenie przepisów ustawy. Prawo do uznania za uzasadnione przyczyn podanych przez strony, nie oznacza jednak pełnej dowolności urzędu skarbowego w ocenie przedstawionych przez podatnika argumentów. MF zauważa, że:

„ Stosując przewidzianą w tych przepisach procedurę, urząd skarbowy doprowadza do ustalenia – dla celów podatkowych – wartości sprzedaży składnika majątku, gdy cena podana przez strony w umowie odbiega znacznie i w sposób nieuzasadniony od ceny rynkowej. W sytuacji zaniżenia ceny umownej skutkuje to zwiększeniem przychodów zbywcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>