Wartość nieodpłatnych świadczeń

Odmienna sytuacja miałaby miejsce wówczas, gdyby spółka wypłaciła udziałowcom odsetki z tytułu dysponowania podzielonym między wspólników zyskiem na cele związane z realizacją działalności gospodarczej spółki.

Wartość nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 12 ust. 6 PDOPrU, 9 wartość uzyskanego przychodu w postaci nieodpłatnych świadczeń ustala się w zależności od rodzaju tych świadczeń.

– 1. Jeżeli podatnik otrzymał świadczenie wchodzące w zakres działalności świadczącego, to dla celów podatkowych wartość tego świadczenia określa się, przyjmując ceny stosowane przez świadczącego wobec innych odbiorców takiego świadczenia. Oznacza to, że jeśli nie ma ku temu żadnych racjonalnych i wymiernych przesłanek, to wycena wartości uzyskanego przez podatnika nieodpłatnego świadczenia nie może odbiegać od przeciętnej ceny równoważnego świadczenia dokonanego przez świadczącego na rzecz innych kontrahentów.

– 2. Jeżeli świadczący usługę na rzecz podatnika zakupił ją od osoby trzeciej, to podatnik uzyskuje przychód w wysokości ceny zakupu zapłaconej przez świadczącego.

– 3. Jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu, przychód u podatnika otrzymującego takie świadczenie określa się w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że w takim przypadku, zgodnie z art. 13 PDOPrU, przychód powstanie, co do zasady, również po stronie udostępniającego nieodpłatnie nieruchomość. Szerzej w komentarzu do art. 13.

– 4. W pozostałych przypadkach nieodpłatnych świadczeń ustawodawca przewiduje, że ich wartość powinna być określona dla celów podatkowych według zasad rynkowych z uwzględnieniem miejsca i daty ich otrzymania przez podatnika.

Nieodpłatne świadczenia niestanowiące przychodu. Ustawodawca 10 przewiduje, że niektóre rodzaje nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze nie stanowią przychodu dla celów podatkowych. Dotyczy to świadczeń oraz przychodów wynikających z używania środków trwałych otrzymanych przez niektóre podmioty od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Chodzi tutaj mianowicie o takich beneficjentów, jak: zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>