Spółki kapitałowe w organizacji

Przepisy regulujące powstawanie, ustrój i funkcjonowanie spółek kapi- 4 talowych w organizacji zawarte są w KSH. Spółkami tymi mogą być wyłącznie spółka z o.o. lub akcyjna. Spółki kapitałowe w organizacji nie mają osobowości prawnej, aczkolwiek mogą, na podstawie art. 11 § 1 KSH, we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Sposób reprezentacji spółki z o.o. w organizacji reguluje art. 161 § 2 KSH. Spółkę może reprezentować zarząd albo pełnomocnik powołany jednomyślnie uchwałą wspólników. Odmienne uregulowanie dotyczy tylko spółki jednoosobowej, ponieważ takiej spółki nie może reprezentować jedyny wspólnik, z wyłączeniem zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego. Do chwili ustanowienia zarządu spółki akcyjnej w organizacji jest ona reprezentowana przez wszystkich założycieli działających łącznie albo przez pełnomocnika ustanowionego jednomyślną uchwałą założycieli.

Czas istnienia spółek kapitałowych w organizacji jest siłą rzeczy ograniczony z uwagi na to, że z chwilą wpisu do rejestru spółki z o.o. w organizacji lub spółki akcyjnej w organizacji staje się ona, na mocy art. 12 KSH, odpowiednio spółką z o.o. lub spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Spółka z o.o. lub akcyjna staje się z tą chwilą podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. Następuje w ten sposób pewnego rodzaju przekształcenie się spółki w organizacji we właściwą spółkę. Nie jest to jednak przekształcenie w rozumieniu art. 551 i nast. KSH, czy art. 7 ust. 3 pkt 4, art. 7 ust. 4, art. 16g ust. 9, art. 16h ust. 3 PDOPrU, czy wreszcie art. 93a OrdPU. W związku z tym, że spółka w organizacji staje się z chwilą zarejestrowania odpowiednio spółką z o.o. albo akcyjną, należy przyjąć, że zarówno koszty jak i przychody spółki w organizacji stają się w tym momencie kosztami i przychodami odpowiednio spółki z o.o. albo akcyjnej. Strata spółki w organizacji jest bezpośrednio stratą odpowiednio spółki z o.o. albo akcyjnej.

Rejestracja spółki kapitałowej w organizacji i powstanie odpowiednio spółki z o.o. albo spółki akcyjnej nie pociąga za sobą konieczności zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki kapitałowej w organizacji i otwarcia ksiąg rachunkowych odpowiednio spółki z o.o. albo akcyjnej. Zdarzenie to nie może bowiem zostać zaklasyfikowane jako zmiana formy prawnej, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 RachU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>