Dochody z odsetek – podmioty zagraniczne

Zgodnie z treścią umów o unikaniu podwójnego 17 opodatkowania, których stronąjest Polska, termin „odsetki” oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych, w szczególności dochody z pożyczek publicznych, obligacji lub skryptów dłużnych wraz ze świadczeniami pochodnymi. Co do zasady, umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu stanowią, iż dochody z odsetek wypłacanych w państwie źródła osobie zagranicznej podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w państwie siedziby tej osoby (wyjątek, np. umowa z Hiszpanią, zgodnie z którą odsetki opodatkowane sąjedynie w państwie siedziby).

Jeżeli odsetki są opodatkowane w obydwu państwach, to w państwie źródła podatek nie może z reguły przekroczyć 10% ich wysokości (ale np. w umowie z Izraelem 5%). W przypadku gdy osoba zagraniczna osiąga w państwie źródła odsetki poprzez położony tam zakład i wierzytelność, z tytułu której otrzymywane są odsetki, należy do tego zakładu, to wówczas odsetki te podlegają w państwie źródła opodatkowaniu na odrębnych zasadach przewidzianych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>