Wartość rynkowa dóbr niematerialnych i usług – kontynuacja

Pożyczki i kredyty. Jeżeli podatnik udzieli podmiotowi z nim powiążą- 28 nemu pożyczki (kredytu) lub otrzyma taką pożyczkę (kredyt) niezależnie od ich celu i przeznaczenia, albo też udzieli lub otrzyma w jakiejkolwiek postaci gwarancję lub poręczenie, ceną rynkową za taką usługę są odsetki lub prowizja, jakie uzgodniłyby za taką usługę, świadczoną na porównywalnych warunkach, podmioty niezależne.

Wartość rynkową odsetek określa się na podstawie wysokości najniższych odsetek, jakie dany podmiot musiałby zapłacić podmiotowi niezależnemu za uzyskanie kredytu (pożyczki) na podobny okres w porównywalnych warunkach. Dokonując określenia wartości rynkowej odsetek, należy uwzględnić wszystkie istotne okoliczności związane z konkretnym przypadkiem, a w szczególności:

– 1) kwotę pożyczki (kredytu) oraz okres, na jaki została udzielona,

– 2) charakter i cel pożyczki (kredytu),

– 1 OECD Committee on Fiscal Affairs, Wytyczne dotyczące cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych oraz administracji podatkowych, OECD Paryż 1995.

– 3) ryzyko i zabezpieczenie pożyczki (kredytu), z uwzględnieniem specjalnych warunków, jakie pożyczkodawca (kredytodawca) mógłby przyznać pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) niezależnemu,

– 4) walutę pożyczki (kredytu), ryzyko zmian kursów walut, kosztów środków zabezpieczających pożyczkę (kredyt) oraz środków ograniczających ryzyko zmiany kursów walut,

– 5) wysokość prowizji.

– 29 Wydatki na badania. W celu określenia przychodów podmiotów uzyskanych w związku z transakcją (transakcjami) polegającą na tym, że jeden podmiot powiązany z innym lub z wieloma podmiotami podejmuje badania na zlecenie tego podmiotu lub podmiotów, przyjmuje się, że ewentualne korzyści z uzyskanych wyników badań przysługują zleceniodawcy. W praktyce oznacza to, iż zleceniodawca nie będzie musiał ponosić dodatkowych opłat za prawo do korzystania z wyników badań. Dla określenia właściwego wynagrodzenia zleceniobiorcy za świadczenie takich usług, bez względu na ich wynik, stosuje się metodę rozsądnej marży.

– 30 Wspólne wytworzenie dóbr niematerialnych. Jeżeli podatnik uczestniczy w kosztach wspólnie ponoszonych przez podmioty powiązane na wytworzenie dóbr niematerialnych, wysokość ponoszonych przez podatnika obciążeń z tego tytułu uznać można za określoną zgodnie z zasadami rynku jedynie wówczas, gdy warunki takie, w świetle oczekiwanych korzyści z tytułu uczestnictwa, akceptowałyby podmioty niezależne. Warunki te dotyczą w szczególności:

– a) obciążenia podmiotów kosztami proporcjonalnego do oczekiwanych korzyści, oraz

– b) proporcjonalnego do wysokości obciążeń podziału korzyści, które nie były oczekiwane (uwzględniane) przy określaniu tych warunków. Jeżeli podatnik ma możliwość uzyskania porównywalnych korzyści w ramach powyższego porozumienia lub od podmiotu niezależnego i w jednym z tych przypadków podatnik ten będzie ponosił niższe wydatki, to, dla celów określenia wartości rynkowej świadczeń tego podatnika, przyjąć należy wartość niższą. Również w powyższym przypadku stosuje się § 3 ust. 3 SzacDochR, zgodnie z którym, przy ustalaniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji, organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej nie powinny brać pod uwagę okoliczności, które nie mogły być znane stronom transakcji w dniu jej zawarcia, a które jeśli byłyby im znane, mogłyby powodować określenie przez strony wyższej lub niższej wartości przedmiotu transakcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>