Dochody z udziału w zyskach osób prawnych – kontynuacja

Dywidendy. Dywidendy są podstawowym rodzajem przychodów 3 z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dywidendami są kwoty, co do zasady, rocznego zysku netto osoby prawnej przeznaczone do podziału po- między członków, wspólników bądź akcjonariuszy osoby prawnej. Podstawą do wypłaty dywidendy jest uchwała podjęta przez właściwy organ osoby prawnej. Do podjęcia uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym niezbędne jest uprzednie podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok. Zasady podziału czystego zysku są nieco odmienne w zależności od rodzaju osoby prawnej dokonującej tego podziału. Sam fakt podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy nie powoduje powstania obowiązku podatkowego po stronie członka, wspólnika czy też akcjonariusza osoby prawnej. Obowiązek ten powstaje dopiero w momencie wypłaty bądź postawienia dywidendy do dyspozycji osób uprawnionych do jej otrzymania.

W spółdzielniach, zgodnie z brzmieniem art. 76 PrSpółdz, dochód spółdzielni (nadwyżka bilansowa) podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Obligatoryjnie spółdzielnia przeznacza określoną część dochodu (co do zasady, nie mniej niż 5% nadwyżki bilansowej, ale np. spółdzielnie produkcji rolnej co najmniej 3% dochodu ogólnego) na fundusz zasobowy, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych. Statut spółdzielni może także przewidywać tworzenie i zasilanie innych funduszy własnych z dochodu spółdzielni. Część dochodu spółdzielni, pozostałą po dokonaniu odpisu na fundusz zasobowy lub też inne fundusze spółdzielni, przeznacza się do podziału pomiędzy członków spółdzielni. Zasady rozdziału zysku spółdzielni pomiędzy jej członków określa statut spółdzielni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>