Zasady funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

Spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej są zobo- 24 wiązane do wyznaczenia spółki, która będzie wykonywała obowiązki wynikające z PDOPrU. Spółka ta jest odpowiedzialna za obliczenie należnych zaliczek na podatek i podatku, pobranie go od spółek wchodzących w skład grupy i odprowadzenie do urzędu skarbowego. Takie obowiązki może wykonywać zarówno jedna ze spółek zależnych, jak i spółka dominująca.

Część przepisów podatkowych obowiązujących wszystkich podatników ma również zastosowanie w stosunku do podatkowej grupy kapitałowej. W szczególności dotyczy to zasad wyboru roku podatkowego. Podatkowa grupa kapitałowa może przyjąć za rok podatkowy okres inny niż rok kalendarzowy. Wówczas na spółce-płatniku ciąży obowiązek zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego.

Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową odpowiadają solidarnie za wszystkie zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, należne od podatkowej grupy kapitałowej. Brak jest natomiast odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe z tytułu innych podatków, jak również za zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym.

Niezależnie od faktu, że jedna ze spółek rozlicza zobowiązanie podatkowe wynikające z PDOPrU w ramach podatkowej grupy kapitałowej, to spółki wchodzące w skład grupy podlegają również pewnym rygorom, tak jak gdyby były odrębnymi podatnikami. W konsekwencji, pomimo faktu, że spółki tworzące grupę nie składają deklaracji (zeznań) podatkowych, muszą ustalić przychody podatkowe, podatkowe koszty ich uzyskania, dochód (stratę), ewentualne ulgi i zwolnienia1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>