Należny podatek od towarów i usług

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9, 51 do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Zarówno w VATU jak i w wydanych do niej przepisach wykonawczych nie zdefiniowano pojęcia podatku należnego. Praktyka związana z funkcjonowaniem podatku od towarów i usług wskazuje, iż jest to podatek, który podatnik obowiązany jest obliczyć z tytułu wykonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W uproszczeniu można więc stwierdzić, iż podatek należny jest podatkiem od sprzedaży.

W systemie podatkowym możemy wyróżnić podatki bezpośrednie i pośrednie. Podatek bezpośredni (m.in. podatek dochodowy od osób prawnych) uiszczany jest do budżetu przez podmiot ponoszący jednocześnie jego ciężar ekonomiczny. Podatek od towarów i usług zaliczany jest zaś do grupy tzw. podatków pośrednich. W tym przypadku podmiot wpłacający go do urzędu skarbowego tego ciężaru nie ponosi. Podatek należny jest elementem ceny. Tym samym faktyczne obciążenie z tytułu podatku od towarów i usług ponosi bezpośrednio nabywca towaru lub usługi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 VATU, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowi obrót. Obrotem jest zaś kwota należna z tytułu sprzedaży towarów lub usług, pomniejszona o kwotę podatku. Przez przychód w PDOPrU należy więc rozumieć wyłącznie kwotę obrotu (wartość netto sprzedaży).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>