Monthly Archives Grudzień 2015

Przekształcenie, połączenie i przejęcie majątku

Prawa i obowiązki następców prawnych w zakresie obowiązku podatko- 16 wego reguluje w pierwszej kolejności OrdPU. Stosownie do art. 93 oraz 93a OrdPU, osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub połączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształcanej osoby prawnej albo każdej z łączących się osób prawnych. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku osób prawnych powstałych w następstwie łączenia osobowych spółek handlowych oraz osobowych i kapitałowych spółek handlowych, jak również w następstwie przejęcia osobowej spółki handlowej bądź zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

Czytaj

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy

Podmioty podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce są zobowiązane do wykazania w celach podatkowych wszelkich osiąganych dochodów. W tym przypadku bez znaczenia jest geograficzne położenie źródła przychodów. Podmiot posiadający w Polsce status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym jest zobowiązany do zapłaty w Polsce podatku od dochodów osiąganych zarówno w Polsce jak i za granicą, chyba że podlegają one zwolnieniu z opodatkowania. Podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce uzależnione jest od zlokalizowania w Polsce siedziby podatnika lub sprawowania w Polsce zarządu. Omówienie pojęcia „podatnik” znajduje się w rozdziale III komentarza do art. 1 PDOPrU. Sformułowanie siedziba lub zarząd oznacza, iż do powstania nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce wystarczające jest fizyczne sprawowanie w Polsce zarządu (biuro zarządu), nawet jeżeli siedziba podmiotu znajduje się za granicą. Również wówczas gdy siedziba podmiotu znajduje się w Polsce, a zarząd faktycznie wykonywany jest za granicą, podmiot podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Czytaj

Podatkowa grupa kapitałowa

Uzyskanie statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową opisane zostało w komentarzu do art. la. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. W przypadku osoby prawnej oznacza to, że osoba taka może zostać postawiona w stan upadłości w sytuacji, gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań lub gdy jej zobowiązania przekroczą wartość jej majątku (nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje). Postępowanie upadłościowe regulują przepisy ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535). Postępowanie upadłościowe stanowi odmianę egzekucji o charakterze uniwersalnym, która ma służyć zaspokojeniu wierzycieli z majątku dłużnika. Takie zaspokojenie następuje przez likwidację składników majątkowych dłużnika (z wyłączeniem niektórych rzeczy i praw majątkowych), które stanowią masę upadłości. Jedną z form likwidacji masy upadłości jest sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości.

Czytaj

Udostępnienie nieruchomości na cele działalności

Zwolnienie potencjalnego przychodu z opodatkowania ma także miejsce w przypadku nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości lub jej części na cele wymienione w niniejszym artykule, a związane z prowadzeniem działalności społecznie użytecznych. Pojęcia tych działalności nie zostały zdefiniowane, tak więc należy posługiwać się ich potocznym znaczeniem. Warto jednak zaznaczyć, że z uwagi na to, iż przepis ten należy traktować w kategorii zwolnienia od podatku, użyte pojęcia nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający. Podatnik nie ma obowiązku określania przychodu z tytułu udostępnienia nieruchomości na cele działalności:

Czytaj

Procedura zawiązania podatkowej grupy kapitałowej cz. II

Naczelnik urzędu skarbowego powinien rozstrzygnąć wniosek o zarejestrowanie podatkowej grupy kapitałowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy). OrdPU nakazuje organowi podatkowemu niezwłoczne załatwienie sprawy, która może być rozpatrzona na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania.

Czytaj

Postanowienia umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu

U mowy międzynarodowe jako część systemu prawnego. Zgodnie z brzmieniem art. 87 i 91 Konstytucji RP z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), ratyfikowane umowy międzynarodowe, a więc także umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu są, po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, źródłem powszechnie obowiązującego w Polsce prawa i stosuje się je bezpośrednio. Ratyfikowana umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Oznacza to, że w przypadku gdy zasady opodatkowania osób zagranicznych przewidziane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania są korzystniejsze dla tych osób, niż to wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wówczas stosuje się przepisy tej umowy. Podobna reguła wynika nie tylko z Konstytucji RP, ale także z komentowanej ustawy. Przykładowo, art. 22 ust. 2 PDOPrU stanowi, iż podatek dochodowy z uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski wynosi 19% (w 2003 r. – 15%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu stanowi inaczej.

Czytaj

Warunki materialne utworzenia podatkowej grupy kapitałowej cz. II

W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma wątpliwości, że uczestnikiem podatkowej grupy kapitałowej może być np. spółka, której kapitał zakładowy nie został w całości opłacony (zgodnie z przepisami prawa) lub spółka, do której wniesiono wartości niematerialne i prawne, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16a-16m. Wartości kapitału tej spółki pokrytego w ww. sposób nie uwzględnia się przy obliczaniu przeciętnego kapitału przypadającego na każdą ze spółek podatkowej grupy kapitałowej.

Czytaj