Podatkowa grupa kapitałowa

Uzyskanie statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową opisane zostało w komentarzu do art. la. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. W przypadku osoby prawnej oznacza to, że osoba taka może zostać postawiona w stan upadłości w sytuacji, gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań lub gdy jej zobowiązania przekroczą wartość jej majątku (nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje). Postępowanie upadłościowe regulują przepisy ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535). Postępowanie upadłościowe stanowi odmianę egzekucji o charakterze uniwersalnym, która ma służyć zaspokojeniu wierzycieli z majątku dłużnika. Takie zaspokojenie następuje przez likwidację składników majątkowych dłużnika (z wyłączeniem niektórych rzeczy i praw majątkowych), które stanowią masę upadłości. Jedną z form likwidacji masy upadłości jest sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości.

Należy podkreślić, że osoby prawne, wobec których ogłoszono upadłość, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych. Wynika to z przepisów PDOPrU i takie stanowisko podziela MF. W piśmie okólnym z 13.3.1995 r. (PO 3/HS-722-903/94, Biul.Skarb. 1996/1) Ministerstwo wyraża pogląd, że: „ brak jest podmiotowego zwolnienia z obowiązku podatkowego jednostek gospodarczych, wobec których ogłoszono upadłość. Także fundusz masy upadłościowej, będący odpowiednikiem majątku masy upadłego, nie jest funduszem celowym podlegającym zwolnieniu z podatku dochodowego. A zatem podmioty, wobec których ogłoszono upadłość, wykonujące prawnie skuteczne czynności gospodarcze, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i dlatego powinny ustalić dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie z PDOPrU”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>