Procedura zawiązania podatkowej grupy kapitałowej cz. II

Naczelnik urzędu skarbowego powinien rozstrzygnąć wniosek o zarejestrowanie podatkowej grupy kapitałowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy). OrdPU nakazuje organowi podatkowemu niezwłoczne załatwienie sprawy, która może być rozpatrzona na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania.

Ustawodawca ogranicza czas zgłoszenia umowy do rejestracji, bowiem takiego zgłoszenia nie można dokonać później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego, jaki przyjęła podatkowa grupa kapitałowa. Z chwilą zarejestrowania podatkowej grupy kapitałowej powstaje nowy podatnik podatku dochodowego. Do czasu zakończenia obowiązywania umowy o utworzeniu grupy nie mogą do niej przystąpić inne spółki.

Spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej nie mogą zrezygnować ze statusu podatkowego wynikającego z przynależności do grupy, przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, bez utraty takiego statusu przez całą grupę. Rozwiązanie umowy o utworzenie podatkowej grupy kapitałowej powoduje automatycznie utratę szczególnego statusu podatkowej grupy kapitałowej i wywołuje skutek wobec wszystkich spółek tworzących grupę.

Zgodnie z art. 8 ust. 7 PDOPrU, dla poszczególnych spółek 22 wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej dzień następujący po dniu, w którym upływa termin ważności umowy o utworzeniu tej grupy (względnie po dniu, w którym ta grupa utraciła swój szczególny status podatkowej grupy kapitałowej) stanowi jednocześnie dzień rozpoczynający rok podatkowy.

Dokonanie rejestracji umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej jest formalnym zakończeniem etapu jej tworzenia. Funkcjonowanie podatkowej grupy kapitałowej j est możliwe dopiero od pierwszego dnia roku podatkowego przyjętego przez grupę. Pomiędzy dniem rejestracji a dniem rozpoczęcia funkcjonowania, podatkowa grupa kapitałowa ma jeszcze do wykonania obowiązek informacyjny oraz ewidencyjny.

Po zarejestrowaniu podatkowej grupy kapitałowej spółka reprezentująca grupę zobowiązana jest opublikować w MSG informację o jej utworzeniu. Informacja taka nie podlega ogłoszeniu z urzędu przez organ rejestrujący umowę o utworzenie podatkowej grupy kapitałowej. Opublikowanie powyższej informacji nie jest warunkiem powstania podatkowej grupy kapitałowej, spełnia jedynie funkcję informacyjną.

Na podstawie art. 2 ust. 2 EwPodU na podatkowej grupie kapitałowej 23 ciąży obowiązek ewidencyjny. Wykonanie obowiązku dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego ciąży na spółce-reprezentancie. Spółka ta powinna dokonać zgłoszenia nie później, niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu NIP-2, do którego załącza się formularz NIP-D z informacją o wszystkich spółkach wchodzących w skład grupy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>