Przekształcenie, połączenie i przejęcie majątku

Prawa i obowiązki następców prawnych w zakresie obowiązku podatko- 16 wego reguluje w pierwszej kolejności OrdPU. Stosownie do art. 93 oraz 93a OrdPU, osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub połączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształcanej osoby prawnej albo każdej z łączących się osób prawnych. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku osób prawnych powstałych w następstwie łączenia osobowych spółek handlowych oraz osobowych i kapitałowych spółek handlowych, jak również w następstwie przejęcia osobowej spółki handlowej bądź zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

Prawa i obowiązki przekształcanej spółki przejmuje osoba prawna związana w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, a także osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcania innej spółki niemającej osobowości prawnej lub spółki kapitałowej. W nieco ograniczonym zakresie wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego ma również miejsce w przypadku:

– 1) nabycia przedsiębiorstwa państwowego,

– 2) spółek, które na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nabyły lub przejęły te przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>