Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy

Podmioty podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce są zobowiązane do wykazania w celach podatkowych wszelkich osiąganych dochodów. W tym przypadku bez znaczenia jest geograficzne położenie źródła przychodów. Podmiot posiadający w Polsce status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym jest zobowiązany do zapłaty w Polsce podatku od dochodów osiąganych zarówno w Polsce jak i za granicą, chyba że podlegają one zwolnieniu z opodatkowania. Podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce uzależnione jest od zlokalizowania w Polsce siedziby podatnika lub sprawowania w Polsce zarządu. Omówienie pojęcia „podatnik” znajduje się w rozdziale III komentarza do art. 1 PDOPrU. Sformułowanie siedziba lub zarząd oznacza, iż do powstania nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce wystarczające jest fizyczne sprawowanie w Polsce zarządu (biuro zarządu), nawet jeżeli siedziba podmiotu znajduje się za granicą. Również wówczas gdy siedziba podmiotu znajduje się w Polsce, a zarząd faktycznie wykonywany jest za granicą, podmiot podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Podmioty podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zobowiązane są do wykazania jedynie tych dochodów, których źródło położone jest na terytorium Polski i nie są w Polsce opodatkowane z tytułu dochodów, których źródło jest położone za granicą. Warunkiem posiadania w Polsce statusu podmiotu o ograniczonym obowiązku podatkowym jest brak na terytorium Polski zarówno siedziby, jak i faktycznego zarządu podatnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>