Udostępnienie nieruchomości na cele działalności

Zwolnienie potencjalnego przychodu z opodatkowania ma także miejsce w przypadku nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości lub jej części na cele wymienione w niniejszym artykule, a związane z prowadzeniem działalności społecznie użytecznych. Pojęcia tych działalności nie zostały zdefiniowane, tak więc należy posługiwać się ich potocznym znaczeniem. Warto jednak zaznaczyć, że z uwagi na to, iż przepis ten należy traktować w kategorii zwolnienia od podatku, użyte pojęcia nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający. Podatnik nie ma obowiązku określania przychodu z tytułu udostępnienia nieruchomości na cele działalności:

– naukowej i naukowo-technicznej,

– oświatowej i oświatowo-wychowawczej,

– kulturalnej,

– w zakresie kultury fizycznej i sportu,

– ochrony środowiska,

– dobroczynności,

– ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

– rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,

– kultu religijnego oraz

– związków zawodowych.

Na mocy art. 33 ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.), pracodawca obowiązany jest, na warunkach określonych w umowie, udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy. Jeżeli udostępnienie pomieszczeń będzie nieodpłatne, zastosowanie będą miały oczywiście przepisy niniejszego artykułu.

W przypadku udostępnienia nieruchomości na cele wskazane powyżej, wszelkie wydatki i koszty związane z nieruchomością, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 24 PDOPrU, nie stanowią dla podatnika kosztów uzyskania przychodów. Rozwiązanie takiejest także konsekwencją logiczną art. 15 PDOPrU, jako że wydatki na nieruchomość udostępnioną nieodpłatnie na cele społecznie użyteczne lub na cele działalności związków zawodowych nie są związane z generowaniem przychodu. Inaczej rzecz ma się w przypadku przekazania lokali mieszkalnych na potrzeby pracowników – tutaj dla udostępniającego, będącego zarazem pracodawcą, przewidziano możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wymienionych wyżej wydatków, co wynika z faktu, że zatrudnienie pracowników jest związane z prowadzeniem działalności ukierunkowanej na osiągnięcie zysku. Odpisy amortyzacyjne i wydatki na lokal mieszkalny udostępniony pracownikowi, o ile z innych przepisów nie wynika inaczej, stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>