Warunki materialne utworzenia podatkowej grupy kapitałowej cz. II

W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma wątpliwości, że uczestnikiem podatkowej grupy kapitałowej może być np. spółka, której kapitał zakładowy nie został w całości opłacony (zgodnie z przepisami prawa) lub spółka, do której wniesiono wartości niematerialne i prawne, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16a-16m. Wartości kapitału tej spółki pokrytego w ww. sposób nie uwzględnia się przy obliczaniu przeciętnego kapitału przypadającego na każdą ze spółek podatkowej grupy kapitałowej.

Od 1.1.2001 r. nastąpiła liberalizacja warunku odnoszącego się do 15 udziału spółki dominującej w kapitale zakładowym spółek zależnych. Zamiast 100% bezpośredniego udziału, obecnie wymagany jest 95% w kapi- tale zakładowym lub w tej jego części, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków, albo nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji.

W dalszym ciągu obowiązuje zakaz posiadania przez spółki zależne udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową. Przeszkodą do utworzenia podatkowej grupy kapitałowej jest występowanie zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochody budżetu państwa. Od 1.1.2004 r. ustawą z 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1957) został wprowadzony przepis art. la ust. 2a zgodnie, z którym uznaje się, że w spółce nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochody budżetu państwa, gdy spółka po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia złożenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od doręczenia decyzji organu I instancji, określającej wysokość zobowiązania, ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami.

Zgodnie z art. 62 ustawy z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) podatkami tymi są wszystkie podatki z wyłączeniem tych, które na podstawie odrębnych ustaw stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego, funduszów celowych oraz innych podmiotów sektora finansów publicznych.

Dochodami gminy są (patrz ustawa z 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 – Dz.U. Nr 150, poz. 983 ze zm.) następujące podatki:

– 1) od nieruchomości,

– 2) rolny,

– 3) leśny,

– 4) od środków transportowych,

– 5) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej,

– 6) od spadków i darowizn,

– 7) od posiadania psów,

– 8) od czynności cywilnoprawnych.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są także opłaty o charakterze podatkowym: opłata skarbowa oraz opłaty lokalne uiszczane na podstawie PLokU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>