Dochody gmin

Dochody gmin zostały zdefiniowane w ustawie z 29.11.2003 r. o docho- 6 dach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966). Zgodnie z art. 3 i 4 tej ustawy, dochody gmin stanowią m.in.:

– 1) wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych (opłacanego w formie karty podatkowej), od spadków i darowizn, od posiadania psów, od czynności cywilnoprawnych,

– 2) wpływy z opłat skarbowych, eksploatacyjnych, miejskich i innych,

– 3) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

– 4) dochody z majątku gminy,

– 5) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin,

– 6) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę,

– 7) odsetki od środków finansowych gminy,

– 8) dochody z kar pieniężnych i grzywien,

– 9) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,

– 10) subwencja ogólna,

– 11) dotacje celowe z budżetu państwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została utworzona ustawą z 29.12.1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.). Zgodnie z art. 7 tej ustawy, przychodami Agencji są: środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej, odsetki od lokat bankowych, środki uzyskane w ramach bezzwrotnej i kredytowej pomocy zagranicznej oraz inne wpływy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>