Zakres zadań publicznych

Przepisy te mają stanowić zachętę dla banków do włączenia się w restrukturyzację przedsiębiorstw i obejmowanie ich udziałów (akcji) z zamian za wierzytelności. Świadczenia wolontariuszy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 PożPiWolU, działał- 58 nością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie. Działalność pożytku publicznego może być ponadto świadczona przez podmioty, do których stosuje się przepisy o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile ich cele statutowe zakładają prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także przez stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Przez zadania publiczne przyjmuje się, przykładowo, zadania w zakresie:

– pomocy społecznej,

– działalności charytatywnej,

– ochrony i promocji zdrowia,

– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

– promocji zatrudnienia,

– nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

– porządku i bezpieczeństwa publicznego,

– działania na rzecz integracji europejskiej.

Wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy, na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w szczególności organizacji pozarządowych, a także na rzecz organów administracji publicznej i jednostek im podległym lub nadzorowanym, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Wartość świadczeń udzielanych przez wolontariuszy na zasadach określonych w PożPiWolU nie stanowi przychodu dla podmiotów korzystających z tych świadczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>