Warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej cz. II

PDOPrU wylicza elementy składowe umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej. Umowa ta musi zawierać:

– 1) wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego,

– 2) informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek,

– 3) określenie czasu trwania umowy (min. 3 lata podatkowe),

– 4) wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z PDOPrU oraz z przepisów OrdPU,

– 5) określenie przyjętego roku podatkowego.

Należy zauważyć, iż od 1.1.2003 r., w art. la PDOPrU ustawodawca posługuje się terminem „kapitał zakładowy” zarówno dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i dla spółki akcyjnej, co jest zgodne z obowiązującym od 1.1.2001 r. KSH, który dla obydwu powyższych rodzajów spółek używa pojęcia „kapitał zakładowy”.

– 7 Umowa powinna wymieniać firmy spółek tworzących podatkową grupę kapitałową wraz z ich siedzibami. Dodany ustawą z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) Dział III wprowadza do KC zasady działania przedsiębiorców pod firmą. Firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Nie może ona wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Dlatego podanie firmy spółki wraz z jej siedzibą pozwala na dokładną identyfikację spółki. Oprócz firmy umowa powinna określać wysokość kapitału zakładowego każdej spółki tworzącej grupę. Taki obowiązek jest konsekwencją tego, że podatkową grupę kapitałową mogą utworzyć spółki kapitałowe, jeżeli przeciętny kapitał zakładowy, określony w szczególny sposób (art. 16 ust. 7 PDOPrU), przypadający na każdą ze spółek jest nie niższy niż 1 000 000 zł.

– 8 Zakres informacji o udziałowcach (akcjonariuszach) nie jest sprecyzowany w PDOPrU. Niewątpliwie umowa powinna wymieniać firmy (spółek handlowych) lub imiona i nazwiska (osób fizycznych) udziałowców (akcjonariuszy) spółki dominującej i spółek zależnych. Dotyczy to tylko tych osób fizycznych i prawnych, które posiadająco najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek. Nie ma więc konieczności wymienienia tych udziałowców, którzy posiadają mniej niż 5% udziałów czy akcji. Powyższa regulacja jest elementem liberalizacji w podejściu ustawodawcy do warunków utworzenia podatkowej grupy kapitałowej, a w szczególności zmniejszenia ze 100% do 95% wymaganego udziału spółki dominującej w kapitale zakładowym spółki zależnej. Od 1.1.2001 r. dopuszczalna jest sytuacja, że do 5% udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej może być w posiadaniu podmiotu niebędącego spółką dominującą. Zamieszczenie informacji o udziałowcach (akcjonariuszach) spółek zależnych posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) jest konieczne, ponieważ naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany jest zbadać czy spółka dominująca ma odpowiedni udział w kapitale spółek zależnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>