Dochody z uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym

Przepisy 4 PDOPrU, poprzez sformułowanie „w tym także” użyte w definicji docho- du (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych nie zawierają zamkniętego katalogu źródeł takich dochodów (przychodów).

Dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych tytułem prawnym do udziału w zyskach osób prawnych są nie tylko udziały lub akcje, ale mogą nim być również inne prawa majątkowe związane z udziałem w zyskach innej osoby prawnej, w ramach których osoba prawna uzyskuje uprawnienia do partycypacji w zysku innej osoby prawnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 28.8.1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr49, poz. 448 ze zm.), jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, nabywane przez uczestników za wnoszone wpłaty, reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego. Prawa majątkowe uczestnika funduszu to prawa określone nie tylko ustawą, ale również statutem funduszu, którego postanowienia są prawnie skuteczne, o ile nie są sprzeczne z ustawą i nie przekraczają uprawnień wynikających z ustawy. Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych nakładają m.in. obowiązek określenia w statucie praw uczestników funduszu (art. 14 ust. 2 pkt 15) oraz określenia zasad wypłacania dochodów funduszu jego uczestnikom, w przypadku gdy statut ten przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 11).

Prawo do udziału w dochodzie funduszu powstaje zatem po spełnieniu określonych w statucie warunków i powoduje powstanie zobowiązania funduszu do wypłaty tych dochodów. Do końca 2000 r. wypłacane uczestnikom funduszu dochody tego funduszu, bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, były kwalifikowane do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających opodatkowaniu w sposób zryczałtowany (w 2000 r. według stawki 20%). Od 1.1.2001 r. do art. 10 ust. 1 PDOPrU wprowadzono zastrzeżenie, iż dochodami (przychodami) z udziału w zyskach osób prawnych nie są kwoty, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b PDOPrU, tj.:

– dla uczestników funduszy inwestycyjnych – otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,

– dla zarządców przedsiębiorstw państwowych – wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>