Ustalanie wartości rynkowej przedmiotu transakcji

Organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej są obowiązane do ustalenia wartości rynkowej przedmiotu transakcji między podmiotami powiązanymi w oparciu o wszelkie dostępne dla tych organów informacje, mogące mieć wpływ na określenie tej wartości.

Przy ustalaniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji oraz określaniu na tej podstawie dochodu organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej są obowiązane zapewnić podatnikom możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a w szczególności przedstawienia tym organom dokumentów, notatek oraz innych danych, na podstawie których dokonywana była kalkulacja ceny.

Przy ustalaniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej nie biorą pod uwagę okoliczności, które nie mogły być znane stronom transakcji w dniu jej zawarcia, a które, jeśli byłyby im znane, mogłyby powodować określenie przez strony wyższej lub niższej wartości przedmiotu takiej transakcji. Omawiane rozporządzenie zawiera korzystną dla podatnika regulację dotyczącą sposobu postępowania organu podatkowego w przypadku, kiedy podatnik dokonał ustalenia wartości rynkowej przedmiotu transakcji w oparciu o metodę (metody) określoną w art. 11 ust. 2 PDOPrU sprecyzowaną następnie w § 4-6 SzacDochR. Organ podatkowy zobowiązany jest dokonać ustalenia wartości rynkowej przedmiotu takiej transakcji, stosując metodę przyjętą przez podatnika, o ile podatnik przedstawi organowi podatkowemu dokumenty, notatki oraz inne dane, na podstawie których dokonał kalkulacji ceny, a rzetelność i obiektywność przedstawionych danych nie budzi uzasadnionych wątpliwości. Przedstawiony wyżej obowiązek organu podatkowego i odpowiadające mu uprawnienie podatnika może być iluzoryczne z uwagi na nieprecyzyjny zapis, według którego organ podatkowy może użyć innej metody, która w świetle przepisów rozporządzenia oraz posiadanych danych jest w sposób oczywisty bardziej właściwa.

Należy mieć również na uwadze, że wspomniana wyżej regulacja, bazująca na § 3 ust. 4 SzacDochR, nie odnosi się do szczególnych zasad ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług. Rodzą się więc wątpliwości, czy podatnik może postępować według tych szczególnych zasad w zaufaniu, że działanie to zostanie zaakceptowane przez organy podatkowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>