Opodatkowanie potencjalnego przychodu

Zamiarem ustawodawcy, ustanawiającego zasadę traktowania umowy 5 użyczenia, której cechą charakterystyczną jest nieodpłatność, jako umowy generującej przychód, jest zapewnienie wpływu do budżetu środków pieniężnych od takich umów. Niewątpliwie, zawarcie nieodpłatnej umowy przysparza stronom wymierne korzyści finansowe i ustawodawca również fiskusowi zapewnił profity z tego tytułu. Brak takiego ustawowego zapisu mógłby powodować nadużywanie formy bezpłatnego przekazywania nieruchomości do używania, co spowodowałoby naturalnie zmniejszone wpływy do budżetu z tytułu podatku dochodowego. W przypadku odpłatnego udostępnienia nieruchomości, podmiot wynajmujący czy wydzierżawiający nieruchomość uzyskuje czynsz, stanowiący naturalnie jego przychód, od którego odprowadzić należy podatek, natomiast osoba korzystająca z nieruchomości zobowiązana byłaby do zapłaty tego czynszu. Nie dokonując zapłaty za wynajęcie czy wydzierżawienie nieruchomości, przy zawarciu umowy bezpłatnego użyczenia, obie strony otrzymują bezpłatne przysporzenie, podlegające opodatkowaniu.

W przypadku nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości lub jej części innym podmiotom, przychodem udostępniającego jest wartość odpowiadająca równowartości czynszu należnego z tytułu umowy najmu lub dzierżawy tej nieruchomości. Opodatkowaniu podlega nieodpłatne udostępnienie nieruchomości do używania:

– osobom fizycznym,

– osobom prawnym,

– jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej.

Należy podkreślić, że przy udostępnieniu nieruchomości do używania przychód do opodatkowania powstaje po obu stronach transakcji – stronie użyczającej oraz stronie korzystającej z nieruchomości. Podstawą do obliczenia podatku od przychodu podmiotu użyczającego będzie przepis komentowanego art. 13 PDOPrU. Natomiast wartość uzyskanych korzyści u osoby korzystającej (u osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niepo- siadającej osobowości prawnej) kwalifikuje się jako przychód, na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 PDOPrU, z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia. Do przychodów uzyskanych przez użytkujące osoby fizyczne stosuje się właściwe przepisy PDOFizU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>