Usługi punktów konsultacyjno-doradczych

Przychody z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 13 PDOPrU, do przychodów nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu – do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy.

Czytaj

Kwoty zasilające kapitał zapasowy w spółce – kontynuacja

Z dniem 1.1.1997 r. nastąpiła zmiana brzmienia art. 10 ust. 1 PDOPrU, zgodnie z którym „dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, (…) a także dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej”. Od 1.1.2003 r. przepis ten uległ dalszej modyfikacji, jednak są to zmiany o charakterze porządkowym oraz wynikające ze zmian wprowadzonych przez KSH (zarówno w spółce z o.o. jak i akcyjnej mamy obecnie do czynienia z kapitałem zakładowym).

Czytaj

Pojęcie jednostek budżetowych

Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora fi- 4 nansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (art. 18 ustawy z 26.11.1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.). Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz.U. Nr 122, poz. 1333).

Czytaj

Dokumentacja transakcji

– 1. Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

Czytaj

Ewidencjonowanie wydatków a koszty

W postępowaniu podatkowym wadliwie sporządzone, czyli np. wysta- 5 wionę niezgodnie z zasadami rachunkowości, dowody księgowe powinny być oceniane tak, jak każdy inny dowód. Organy podatkowe nie mają podstaw, by nie uznawać za dowody jakichkolwiek zestawień czy dokumentów tylko dlatego, że są one wadliwe z punktu widzenia rachunkowości. RachU określa zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i w żaden sposób nie rozstrzyga o tym, jakie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu, ponieważ w tym zakresie moc rozstrzygającą mają jedynie przepisy podatkowe. Artykuł 9 PDOPrU w ust. 1 przewiduje, że wysokość dochodu, podstawa opodatkowania i należny podatek są ustalane na podstawie prowadzonej ewidencji rachunkowej, ale z zapisu tego również nie wynika, że przy ustalaniu kosztów podatkowych pod uwagę należy brać wyłącznie poprawnie dokonane zapisy zawarte w ewidencji. Jeżeli podatnik innymi dowodami wykaże poniesienie wydatków i uzasadni ich związek z prowadzoną działalnością (przychodami), to wydatki takie powinny być uznane za koszty podatkowe. Niekorzystnym następstwem nieprawidłowego prowadzenia rachunkowości jest dla podatnika to, że ustalenie dochodu na podstawie ewidencji nie jest możliwe, a więc ustala się go w drodze oszacowania. Brak zapisu w ewidencji powoduje jedynie konieczność wykazania w inny sposób faktu poniesienia danego wydatku. Także dotychczasowe orzecznictwo skłania się ku opinii, że brak właściwego ujęcia wydatku w ewidencji rachunkowej nie wyklucza zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli został poniesiony w celu uzyskania przychodu i przepisy art. 16 ust. 1 PDOPrU nie zakazują zaliczenia go do kosztów podatkowych.

Czytaj

Przesłanki kwalifikacji wydatku jako kosztu uzyskania przychodów

Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów, określona w art. 15 ust. 1 PDOPrU, opartajest na klauzuli generalnej, która stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Komentowany przepis nie definiuje wszystkich elementów składających się na pojęcie kosztów uzyskania przychodów. Z uwagi zatem na wieloznaczność zawartego w tym artykule terminu „koszty uzyskania przychodów” jego definicję należy sformułować również w oparciu o kryteria, wynikające z innych przepisów ustawy, jak i z wykształconej już praktyki sądów i organów skarbowych. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie NSA poglądem, możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest od powiązania poniesionego wydatku z działalnością podatnika, który zalicza ten wydatek do kosztów, istnienia bezpośredniego lub nawet tylko potencjalnego związku przyczynowego między wydatkiem a uzyskanym przychodem oraz właściwego udokumentowania tego wydatku, przy czym przesłanki te muszą być spełnione łącznie (por. wyrok NS A z 3.11.1992 r., SA/Po 1393/92, ONSA 4/1993: wyrok NSA z 29.11.1994 r., SA/Wr 1242/94, ONSA 1/1996: wyrok NSA z 27.4.1995 r., SA/Sz 158/95, LEX 26837, wyrok NSA z 7.3.2001 r., III SA 64/00, LEX 47489). Reasumując – muszą zostać spełnione następujące warunki, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodów:

Czytaj

Związek wydatku z działalnością gospodarczą podatnika cz. II

W niektórych przypadkach może być trudne do udowodnienia przez podatnika, że zachodzi związek pomiędzy poniesieniem przez niego wydatku o charakterze ogólnym a prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Jednakże, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, w gospodarce wolnorynkowej wydatki przeznaczone na działalność marketingową należy uznać za koszt uzyskania przychodów (wyrok NSA z 31.10.1995 r., SA/Łd 2264/94, MoPod 12/1996: wyrok NSA z 6.2.1998 r., I SA/Łd 1196/96, LEX 32728). Brak przychodów mimo poniesienia wydatków na działalność marketingową nie wyklucza możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na to, że warunkiem takiego zaliczenia jest kryterium wynikające z art. 15 ust. 1 zd. 1. Działalność marketingowa rozumiana jako badanie rynku, tworzenie i utrzymywanie popytu, kształtowanie polityki rynkowej itp. wpływa na osiągane przychody, szczególnie w warunkach konkurencji, a także sprzyja racjonalizacji podejmowanych decyzji gospodarczych, co w rezultacie prowadzi do polepszenia osiąganych efektów ekonomicznych1. Kwalifikacja kosztów poniesionych na działalność marketingową podlega również ocenie z punktu widzenia racjonalności i celowości poniesionego wydatku.

Czytaj

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna została utworzona na mocy ustawy z 25.6.1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 689 ze zm.). Jest ona państwowąosobąprawną, a do jej zadań należy między innymi promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, inspirowanie tworzenia regionalnych organizacji turystycznych i inne. Przychodami Polskiej Organizacji Turystycznej są: dotacje budżetowe, bezzwrotna pomoc zagraniczna, dochody z działalności gospodarczej, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego, przychody ze sprzedaży rzeczowych składników mienia, przychody z tytułu przekazania do odpłatnego używania rzeczowych składników mienia, wpłaty organizacji zrzeszających przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, wpłaty przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, darowizny i zapisy oraz inne przychody.

Czytaj

Zmiana roku podatkowego – kontynuacja

Podjęcie decyzji o zmianie roku podatkowego w trakcie trwającego roku podatkowego, nie powoduje automatycznie przedłużenia dotychczasowego roku podatkowego. Podatnik, który zdecydował się na zmianę roku podatkowego nie może tego dokonać w trakcie roku podatkowego i, uznając dotychczasowy rok za przejściowy, go przedłużyć. Zmiana roku podatkowego musi być przewidziana wcześniej, aby można było dopełnić wszystkich formalności związanych ze zmianą. Należy zarejestrować w sądzie rejestrowym zmianę statutu lub umowy spółki odnośnie zmiany roku podatkowego oraz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia należy dokonać w ciągu 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego. Tą ostateczną datą zawiadomienia w omawianym powyżej przykładzie, kiedy podatnik zmienia obowiązujący go rok kalendarzowy na rok podatkowy trwający od 1 czerwca do 31 maja, będzie dzień 30 stycznia przedłużonego roku podatkowego. Data ta dotyczy stycznia (pierwszego miesiąca) roku przejściowego, a nie stycznia (kolejnego, 13-tego miesiąca) upływającego w trakcie jego trwania. Postanowienie o zmianie roku podatkowego powinno być ujęte w umowie lub statucie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników. Przepisy art. 256 KSH (do 31.12.2000 r. -art. 254 KH) oraz art. 430 KSH (do 31.12.2000 r. – art. 431 KH) regulują zagadnienia dotyczące odpowiednio zmiany umowy spółki z o.o. oraz zmiany statutu spółki akcyjnej. Zmiany umowy czy statutu zarząd spółki jest zobowiązany zgłosić do rejestru, bowiem przed zarejestrowaniem zmiana umowy czy statutu nie wywiera skutków prawnych.

Czytaj

Otrzymany kapitał własny w spółkach prawa handlowego

Agio. Przychodem podatkowym nie jest nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów (akcji) otrzymana przy ich wydaniu i przekazana na kapitał zapasowy. KSH wprowadził możliwość obejmowania udziałów w spółkach z o.o. po cenie wyższej niż nominalna. Nadwyżka tajest przekazywana na kapitał zapasowy. Analogiczna możliwość istnieje w spółkach akcyjnych i była przewidziana także w KH. Od 2003 r. ujednolicona została sytuacja podatkowa obu typów spółek kapitałowych, poprzez wyłączenie tych nadwyżek, przekazanych na kapitał zapasowy, z przychodów. Z przychodów wyłączone są nadwyżki będące następstwem zarówno wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych. W brzmieniu obowiązującym od 2003 r. przepis wyraźnie mówi o nadwyżce kwot i wartości ponad wartość nominalną, a nie tylko o nadwyżce kwot, jak to było wcześniej.

Czytaj

Zamknięcie ksiąg rachunkowych przed upływem roku podatkowego cz. II

Innego zdania byli W. Oleś, M. Rodzynkiewicz autorzy opracowania „Koncentracja i przekształcenia podmiotów gospodarczych – zagadnienia wybrane”, FRR, Warszawa 1998, którzy twierdzili, że brak jest prawnego obowiązku zarówno otwarcia, jak i zamknięcia ksiąg rachunkowych w przypadku fuzji inkorporacyjnej oraz obowiązku ich zamknięcia w przypadku fuzji przez zjednoczenie. Fuzja nigdy nie może być ujmowana jako przypadek „zakończenia działalności” w rozumieniu art. 12 ust. 2 RachU, skoro działalność ta jest kontynuowana w związku z zasadą sukcesji uniwersalnej, mającej zastosowanie do obu rodzajów fuzji.

Czytaj