Usługi punktów konsultacyjno-doradczych

Przychody z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 13 PDOPrU, do przychodów nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu – do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy.

Usługi punktów konsultacyjno-doradczych. Z przychodów wy- łącznona została wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu korzystania z usług informacyjno-doradczych świadczonych przez punkty konsultacyjno-doradcze działające na podstawie odrębnych przepisów w ramach wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Ma to być zachęta do korzystania z tego rodzaju usług.

Zwolnienia przedmiotowe dla banków związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw. W bankach nie wlicza się do przychodów wartości udziałów (akcji), które bank objął w zamian za wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych przedsiębiorcom, na które bank uprzednio utworzył rezerwy zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem koniecznym jest objęcie przedsiębiorcy programem restrukturyzacji realizowanym na podstawie stosownych przepisów ustawowych.

Jeżeli bank zdecyduje się na odpłatne zbycie tak objętych udziałów (akcji), cała uzyskana z tego tytułu kwota będzie podstawą opodatkowania, gdyż w tej transakcji nie ustala się kosztów uzyskania przychodów.

Nie stanowią przychodów podatkowych banków rozwiązane lub zmniejszone rezerwy, zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli następuje to w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) na udziały (akcje) przedsiębiorców. Także w tym przypadku chodzi jedynie o przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji. Pojęcie „program restrukturyzacji” zostało zdefiniowane w art. 4a PDOPrU i obejmuje programy wynikające z pięciu wymienionych tam ustaw dotyczących restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i siarki, Sił Zbrojnych, Polskich Kolei Państwowych oraz hutnictwa żelaza i stali.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>