Związek wydatku z działalnością gospodarczą podatnika cz. II

W niektórych przypadkach może być trudne do udowodnienia przez podatnika, że zachodzi związek pomiędzy poniesieniem przez niego wydatku o charakterze ogólnym a prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Jednakże, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, w gospodarce wolnorynkowej wydatki przeznaczone na działalność marketingową należy uznać za koszt uzyskania przychodów (wyrok NSA z 31.10.1995 r., SA/Łd 2264/94, MoPod 12/1996: wyrok NSA z 6.2.1998 r., I SA/Łd 1196/96, LEX 32728). Brak przychodów mimo poniesienia wydatków na działalność marketingową nie wyklucza możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na to, że warunkiem takiego zaliczenia jest kryterium wynikające z art. 15 ust. 1 zd. 1. Działalność marketingowa rozumiana jako badanie rynku, tworzenie i utrzymywanie popytu, kształtowanie polityki rynkowej itp. wpływa na osiągane przychody, szczególnie w warunkach konkurencji, a także sprzyja racjonalizacji podejmowanych decyzji gospodarczych, co w rezultacie prowadzi do polepszenia osiąganych efektów ekonomicznych1. Kwalifikacja kosztów poniesionych na działalność marketingową podlega również ocenie z punktu widzenia racjonalności i celowości poniesionego wydatku.

Szerzej temat charakteru wydatków uznawanych za koszty uzyskania przychodów został omówiony w pkt. 5 niniejszego rozdziału. Za koszt uzyskania przychodów może być uznany jedynie taki wydatek, który związany jest z działalnością gospodarczą podatnika określoną w aktach organizacyjnych tego podatnika i przez niego poniesiony. Zakres i charakter prowadzonej działalności gospodarczej podlega ocenie z punktu widzenia treści umowy spółki, statutu lub innego aktu organizacyjnego osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, w których to aktach określony został przedmiot przedsiębiorstwa podatnika. Dany podmiot, aby mógł dokonać wydatku uznanego jako koszt uzyskania przychodów, musi posiadać podmiotowość podatkowoprawną. Spółki prawa handlowego uzyskują podmiotowość podatkowoprawną w momencie wpisania ich do właściwego rejestru.

Istnienie bezpośredniego związku poniesionego wydatku z działalnością gospodarczą podatnika oraz potencjalny wpływ tego wydatku na wielkość osiąganego przez niego przychodu, jako przesłanka kwalifikacji danego wydatku, jako kosztu uzyskania przychodów, eliminuje możliwość zaliczenia do tej kategorii wydatków poniesionych na likwidację spółki. Wydatki takie służą zakończeniu bytu prawnego spółki, a więc ich poniesienie nie może służyć osiągnięciu przychodów (por. wyrok NSA z 21.2.1997 r., I SA/Lu 679/96, LEX 29305)1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>