Kwoty zasilające kapitał zapasowy w spółce – kontynuacja

Z dniem 1.1.1997 r. nastąpiła zmiana brzmienia art. 10 ust. 1 PDOPrU, zgodnie z którym „dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, (…) a także dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej”. Od 1.1.2003 r. przepis ten uległ dalszej modyfikacji, jednak są to zmiany o charakterze porządkowym oraz wynikające ze zmian wprowadzonych przez KSH (zarówno w spółce z o.o. jak i akcyjnej mamy obecnie do czynienia z kapitałem zakładowym).

Zmiana brzmienia art. 10 ust. 1 PDOPrU powoduje zdaniem MF, iż od 1.1.1997 r. w przypadku przekazania kapitału zapasowego na kapitał zakładowy nie jest podatkowo istotne w jaki sposób został utworzony kapitał zapasowy, tj. czy pochodzi on z agio emisyjnego, czy z wypracowanego przez spółkę zysku. Stanowisko to zostało wyrażone w piśmie MF z 10.3.1997 r., PO 4/AS-822-112/97, (Biul.Skarb. 1997/3/16). Pogląd ten spotkał się z krytyką części środowiska doradców podatkowych. Podkreślali oni w szczególności nieracjonalny charakter wykładni MF. Jeżeli bowiem cena nominalna akcji lub udziałów byłaby wyższa i wynosiła tyle co ich cena emisyjna, wówczas całość kwot wpłaconych do spółki z tytułu objęcia udziałów/akcji zostałaby zdeponowana na kapitale zakładowym, a udziałowcy/akcjonariusze nie zostaliby z tego tytułu opodatkowani. Podobną wartość kapitału zakładowego można by osiągnąć w przypadku, gdy cena emisyjna byłaby wyższa od ceny nominalnej, a następnie uzyskane z tej różnicy agio zostałoby przekazane na kapitał zakładowy. W tym jednak przypadku udziałowcy/akcjonariusze, zgodnie z interpretacją MF, uzyskaliby dochód z udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>