Biuro księgowe a kilka etatów – rozliczanie podatków Kraków

Niezbyt dobra sytuacja gospodarcza w Polsce zmusza wielu pośród nas do podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej. Jak jednak przypomina zapytane przez nas biuro księgowe Kraków, jeśli dochód czerpany z dodatkowej pracy zarobkowej przekracza 3091 zł musimy rozliczyć się z fiskusem. W przypadku uzyskiwaniu dochodów z kilku różnych źródeł nie jest raczej możliwe rozliczenie się przy pomocy jednego formularza. Takich formularzy w zależności od sytuacji należałoby wypełnić co najmniej kilka. Wtedy najlepiej o pomoc udać się do biura rachunkowego. Zwykły płatnik nie ma zbyt dużej wiedzy na temat podatków i finansów. Eksperci z biura rachunkowego taką wiedzą dysponują...

Czytaj

Firma w Anglii i prowadzenie ltd

Założenie firmy poza granicami kraju może być znacznie łatwiejsze w stosunku do zakładania firmy na terenie Polski. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się zarówno na zakładanie firm, w tym szczególnie pierwszych firm w Anglii, ale również na przeniesienie i prowadzenie ltd. W wielu krajach europejskich założenie własne firmy wiąże się z różnymi ułatwieniami w zakresie formalności, które trzeba spełnić bym móc prowadzić firmę. W tym względzie można między innymi założyć firmę na

Czytaj

Jak można uzyskać zwrot podatku Niemcy?

Gdy wykonuje się pracę na terenie Polski można zarówno poprzez korzystanie z różnych ulg a także w ramach odliczeń od podatków uzyskać zwrot części zapłaconego podatku. Dokładnie tak samo można uzyskać zwrot podatku Niemcy. Z tego powodu osoby, które wykonywały pracę poza granicami kraju powinny sprawdzić czy należy im się zwrot podatku. Na szczególnie duże odliczenia mogą liczyć osoby, które wykonywały pracę w takich krajach jak Niemcy, Holandia. Jednocześnie trzeba również brać pod uwagę, że rozliczenia podatków

Czytaj

Wynagrodzenie dla wspólnika

Przepisy art. 46 KSH – odnośnie spółki jawnej (do 31.12.2000 r. – art. 100 KH) oraz 46 KSH w związku z art. 103 KSH – odnośnie spółki komandytowej (do 31.12.2000 r. – art. 100 KH w związku z art. 144 KH) postanawiają, że wspólnik jawny oraz komandytariusz i komplementariusz nie otrzymują wynagrodzenia za osobistą pracę, związaną z prowadzeniem spraw spółki. Przepis ten nie zabrania wypłacania wynagrodzenia wspólnikowi za jego osobistą pracę nie- związaną z prowadzeniem spraw spółki i wkładem do spółki (o ile określony rodzaj pracy wspólnika miał stanowić, zgodnie z umową wkład do spółki). Z uwagi na dyspozytywność tego przepisu – wynikającą z art. 37 § 1 KSH (do 31.12.2000 r. – art. 92 ust. 2 KH) – dopuszczalny jest zapis umowy spółki przyznający wynagrodzenie za osobistą pracę wspólnika również związaną z prowadzeniem spraw spółki.

Czytaj

Podwyższenie funduszu udziałowego (kapitału zakładowego) cz. II

Fundusz udziałowy (kapitał zakładowy) osoby prawnej może zostać zwiększony także poprzez przekazanie kwot z innych funduszy/kapitałów osoby prawnej, np. z funduszu zasobowego (w spółdzielniach) czy też kapitału zapasowego (w spółkach kapitałowych). W większości przypadków fundusze (kapitały) osoby prawnej inne niż fundusz udziałowy (kapitał zakładowy) tworzone sąz wypracowanego przez nią zysku netto. Wówczas kwota przekazana na podwyższenie funduszu udziałowego (kapitału zakładowego) stanowi niewątpliwie dla udziałowców osoby prawnej dochód z udziału w zyskach osób prawnych, na co wyraźnie wskazuje treść art. 10 ust. 1 PDOPrU.

Czytaj

Przychody ze wspólnego przedsięwzięcia

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wspólnego przedsięwzięcia. Na podstawie treści art. 5 ust. 1 PDOPrU przyjąć można, że przez wspólne przedsięwzięcie (w wąskim tego słowa znaczeniu) rozumie się taki rodzaj współdziałania, który nie opiera się na konstrukcji spółki osobowej, współwłasności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że w ramach wspólnego przedsięwzięcia jego uczestnicy będą korzystać ze wspólnej własności, wspólnie posiadać lub wspólnie użytkować rzecz lub prawo majątkowe. Przez wspólne przedsięwzięcie w szerokim tego słowa znaczeniu rozumieć można również wszelkie przedsięwzięcia prowadzone także w ramach spółek osobowych.

Czytaj

Dochód i zysk w spółce osobowej

Udział w dochodzie spółki osobowej przypadający na wspólnika stanowi wyrażoną w procentach część dochodu w jakim partycypuje wspólnik. Udział w kosztach spółki osobowej przypadających na wspólnika stanowi wyrażoną w procentach część kosztów, jakie ponosi wspólnik.

Czytaj

Przychody ze współwłasności

Zgodnie z art. 207 KC, pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielowi w stosunku do wielkości jego udziału. Zgodnie z art. 53 KC, można wyróżnić następujące pożytki z rzeczy: pożytki naturalne i cywilne. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego, np. czynsz z umowy najmu lub dzierżawy. Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swoim społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, np. pożytkami z udziału w spółce z o.o. są dywidendy.

Czytaj

Siedziba i zarząd osoby prawnej

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji pojęć „siedziba” i „zarząd”, dlatego w kwestiach tych należy odwoływać się do przepisów Kodeksu cywilnego. Artykuł 41 KC stanowi, że jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowią inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Przepisy KC nie zawierają definicji zarządu. Należy jednak przyjąć, że posiadanie zarządu na terenie Polski oznacza sytuację, w której organ zarządzający osoby prawnej znajduje się na terenie Polski. Przepisy KC przy rozpatrywaniu kwestii położenia siedziby osoby prawnej przyznają nadrzędne znaczenie zapisom ustawy konstytuującej byt konkretnej osoby prawnej albo statutowi opartemu na ustawie. W przypadku gdy ani ustawa ani statut nie wskazują siedziby osoby prawnej (jako miejscowości), przez siedzibę rozumie się miejsce położenia jej organu zarządzającego. W praktyce jednak siedzibę osoby prawnej określa ustawa lub statut osoby prawnej.

Czytaj

Przedmiot badania organów podatkowych

Praktyczny aspekt sformułowania szczególnych zasad ustalania wartości rynkowej niektórych dóbr i usług odnosi się do kwestii, czy i w jakim zakresie stosować należy wyliczone w art. 11 ust. 2 i 3 metody szacowania dochodów. Są to bowiem podstawowe i wyłączne metody szacowania dochodów. Tylko w jednym przypadku rozporządzenie określa, że metodę rozsądnej marży stosuje się do określenia właściwego wynagrodzenia zleceniobiorcy za świadczenie usług badawczych (§ 16 SzacDochR).

Czytaj