Zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6, do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Szerzej na temat podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w komentarzu do art. 16. Zwrócone wydatki niezaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a, do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Takimi wydatkami mogą być wydatki wymienione w art. 16 PDOPrU, a w szczególności:

– zwrócone wydatki związane z zapłatą kar, odszkodowań i innych opłat o charakterze przymusowym,

– zwrócone wydatki na zaniechane inwestycje,

– zwrócone wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub innych organów stanowiących osób prawnych (z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji),

– zwrócone wydatki na reprezentację i reklamę niepubliczną w wysokości przekraczającej 0,25% przychodów.

Zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty na PFRON. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6b, do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Odsetki od nadpłaty w podatkach. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 7, do przychodów nie zalicza się odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów.

Umorzenie kredytów (pożyczek). Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 8, do 50 przychodów nie zalicza się kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub z postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu PrUpiN, lub z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>