Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych

Podatnicy zobowiązani są do sporządzania dokumentacji podatkowej w przypadku transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (raj podatkowy), jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro.

W tym przypadku nie jest istotne czy podatnik jest powiązany, w rozumieniu art. 11, z drugą stroną transakcji lub z podmiotem, na którego rzecz dokonywana j est płatność. Jedyną maj ącą znaczenie kwestią j est dokonanie bezpośrednio lub pośrednio płatności na rzecz podmiotu z siedzibą w raju podatkowym. Dokonanie bezpośredniej zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego siedzibę w kraju będącym rajem podatkowym może nastąpić nie tylko poprzez przekazanie środków pieniężnych na rachunek tego podmiotu w tym raju, ale także poprzez przekazanie środków pieniężnych na rachunek tego podmiotu prowadzony w banku, którego siedziba znajduje się w Polsce lub w innym państwie niezaliczanym do rajów podatkowych.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji powstaje również wtedy, gdy transakcja zrealizowana jest pomiędzy polskim podatnikiem (jako usługobiorcą lub kupującym) a podmiotem z raju podatkowego, nawet jeżeli zapłata dokonana jest na rachunek osoby trzeciej. Nie jest bowiem ważne to, że pieniądze przelewane są na rachunek osoby trzeciej, skoro są one w formie wynagrodzenia lub ceny sprzedaży należne osobie mającej siedzibę lub zarząd w raju podatkowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>