Rok podatkowy a rok obrotowy

Artykuł 3 ust. 1 pkt 9 RachU definiuje rok obrotowy jako rok kalenda- 6 rzowy lub inny okres trwający dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również dla celów podatkowych. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniami finansowymi za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.

Przepisy RachU przyznały podatnikom, rozpoczynającym działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, możliwość połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za pierwszy skrócony rok obrotowy z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. Podatnicy nie mają obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na koniec pierwszego roku obrotowego, tylko na koniec roku następnego, za okres dwóch lat obrotowych. Co do zasady rok obrotowy powinien być zgodny z rokiem podatkowym. Może jednakże zdarzyć się, że podatnik rozpoczyna działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybiera rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. W tej sytuacji pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Wówczas pierwszy rok podatkowy obejmowałby pierwsze dwa lata obrotowe, przy czym podatnik dokonałby „rocznego” rozliczenia z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego za okres trwający od rozpoczęcia działalności gospodarczej do końca kolejnego roku kalendarzowego. W przypadku zmiany roku podatkowego, zamknięcia ksiąg oraz sporządzenia sprawozdania finansowego po zmianie dokonuje się na koniec roku podatkowego nowo przyjętego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>