Program restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw

Restrukturyzacja finansowa podatników może być dokonywana na podstawie różnorakich przepisów. Jednakże PDOPrU wiąże pewne korzyści podatkowe dla uczestników określonych programów restrukturyzacji. Artykuł 4a pkt 5 PDOPrU zawiera zamknięty katalog przypadków restrukturyzacji preferowanych przez ustawodawcę. Powinny one być realizowane na podstawie:

– 1) ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych,

– 2) ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP,

– 3) ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki,

– 4) ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

– 5) ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.

Konsekwencjąrealizowania programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw jest m.in. to, że:

– 1) podatnik podlegający restrukturyzacji nie uzyskuje przychodu w postaci kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów) (art. 12 ust. 4 pkt 8 PDOPrU),

– 2) kosztem uzyskania przychodu są rezerwy utworzone na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, o ile te rezerwy zostały utworzone na pokrycie:

Art. 16g ust. 18 PDOPrU stawia warunek, aby z odrębnych przepisów wynikało, że podmiot powstały z podziału lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu podzielonego.

– a) kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych przez banki do kategorii straconych, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji,

– b) zakwalifikowanych do kategorii straconych należności z tytułu udzielonych przez bank po 1.1.1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji,

– c) 50% kwoty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych oraz 50% zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych należności z tytułu gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek – udzielonych przez bank przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji (art. 16 ust. 1 pkt 26 PDOPrU),

– 3) kosztem uzyskania przychodu są umorzone kredyty (pożyczki) bankowe, jeżeli ich umorzenie jest związane z realizacją programu restrukturyzacji, pod warunkiem przeznaczenia i wydatkowania równowartości 100% kwoty wierzytelności podlegającej umorzeniu na uruchomienie kredytów (pożyczek) dla przedsiębiorców objętych tym programem (art. 16 ust. 1 pkt 43 PDOPrU),

– 4) podstawa opodatkowania może zostać pomniejszona w bankach o 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (art. 18 ust. 1 pkt 6 PDOPrU).

– 6. Urząd skarbowy to urząd skarbowy, którym kieruj e właściwy dla po- 8 datnika naczelnik urzędu skarbowego.

Naczelnik urzędu skarbowego, stosownie do swojej właściwości, jest organem podatkowym I instancji. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy urzędu skarbowego. Podmioty posiadające przymiot „organu podatkowego” oraz właściwość organów podatkowych precyzuje Dział II OrdPU. Natomiast sprawy dotyczące zakresu działania urzędów skarbowych, naczelników tych urzędów, terytorialnego zasięgu działania urzędów skarbowych oraz sposobu określania właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych określone zostały w ustawie z 21.6.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. Nr 106, poz. 489 ze zm.).

Wykaz urzędów skarbowych, ich siedziby oraz terytorialny zasięg działania ustalony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z 19.11.2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz.U.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>