Obszary morskie Polski

W skład terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą polskie obszary morskie, tj.: morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz wyłączna strefa ekonomiczna. Zakres geograficzny tych obszarów opisany został w ustawie z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.). Morskimi wodami wewnętrznymi są:

– część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu Szczecińskiego wraz ze Świną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim, znajdująca się na wschód od granicy państwowej między Polską a Republiką Federalną Niemiec, oraz rzeka Odra pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami portu Szczecin,

– część Zatoki Gdańskiej zamknięta linią biegnącą od Mierzei Helskiej do Mierzei Wiślanej,

– część Zalewu Wiślanego, znajdująca się na południowy zachód od granicy państwowej między Polską a Federacją Rosyjską na tym Zalewie,

– wody portów określone od strony morza linią łączącą najdalej wysunięte w morze stałe urządzenia portowe, stanowiące integralną część systemu portowego.

Morzem terytorialnym jest pas wód morskich o szerokości 12 mil morskich (czyli 22 224 m), liczony od linii podstawowej morza terytorialnego, tj. od linii najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża lub od zewnętrznej granicy morskich wód wewnętrznych. Z podatkowego punktu widzenia istotne jest, że redy, na których odbywa się normalnie załadunek, wyładunek i kotwiczenie statków, czyli faktyczne działania mogące powodować powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym, nawet jeżeli położone są całkowicie lub częściowo poza wyżej opisanym obszarem wód morskich, są włączone do morza terytorialnego i jako takie są oczywiście obszarem Polski.

Wyłączna strefa ekonomiczna położona jest na zewnątrz morza terytorialnego i przylega do tego morza. Obejmuje ona wody, dno morza i znajdujące się pod nim wnętrze ziemi. Granice wyłącznej strefy ekonomicznej określone są w umowach międzynarodowych. Jeżeli umów takich nie ma – granice może wyznaczyć RM w drodze rozporządzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>