Kryterium „rzeczywiście zapłaconej kwoty”

Wyrażenie „kwota wynikająca z umowy” interpretować można w ten sposób, że należy uwzględniać całą kwotę „wynagrodzenia za usługi”, „ceny sprzedaży” za cały okres obowiązywania umowy, a nie za jeden rok podatkowy. W zasadzie nie powinno być problemów z ustaleniem ceny sprzedaży. Dużo większe problemy może przysporzyć ustalenie kwoty wynagrodzenia za usługi, np. czynsz za wynajem, usługi marketingowe itp. w przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera przepisów pozwalających podatnikowi na rozstrzygnięcie kwestii, czy zawarta przez niego umowa na czas nieokreślony podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji z uwagi na kryterium wysokości kwoty wynikającej z umowy. W przypadku umów o świadczenie usług zawartych na czas określony zlicza się wszystkie świadczenia należne za cały czas trwania umowy, uzyskując w ten sposób „kwotę wynikającą z umowy”. Pewne wątpliwości odnoszące się do powstania albo niepowstania obowiązku sporządzania dokumentacji transakcji można rozstrzygnąć po zastosowaniu kryterium tzw. rzeczywiście zapłaconej kwoty. Należy jednak pamiętać, że jest to całkowicie niezależne kryterium i że możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której na podatniku ciążyć będzie przedmiotowy obowiązek z uwagi na wysokość kwoty wynikającej z umowy, a nie z uwagi na rzeczywiście zapłaconą łączną kwotę wymagalnych w roku podatkowym świadczeń.

Kryterium „rzeczywiście zapłaconej kwoty”, polega na tym, że uwzględnia się tylko rzeczywiście zapłaconą w danym roku podatkowym łączną kwotę wymagalnych w tym roku świadczeń. W związku z powyższym nie uwzględnia się zapłaconych kwot za świadczenia niewymagalne lub kwot za świadczenia wymagalne w poprzednim lub następnym roku podatkowym.

Przedmiotowy obowiązek powstaje z dniem, w którym rzeczywiście zapłacona kwota przekroczyła określone wyżej kwoty. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zawarta transakcja objęta obowiązkiem sporządzenia dokumentacji.

Obowiązek sporządzania dokumentacji dotyczy transakcji dokonywanych po 31.12.2000 r. oraz transakcji wynikających z umów zawartych po tym dniu (art. 4 ust. 1 ustawy z 9.6.2000 r., Dz.U. Nr 60, poz. 700).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>