Zasada potrącalności kosztów w czasie cz. III

Z drugiej strony istnieją określone sytuacje, kiedy podatnik ma prawo odliczyć od przychodów poniesione w roku podatkowym koszty ich uzyskania, pomimo że nie dotyczą one przychodów tego roku podatkowego. Są to koszty o charakterze ogólnym, które trudno przyporządkować do określonego strumienia przychodów, przykładowo są nimi: koszty usług marketingowych lub promocyjnych, które mająumożliwić podniesienie wolumenu sprzedaży towarów produkowanych przez podatnika, wydatki związane z wypełnieniem przez podatnika warunków złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (takim wymogiem może być uzyskanie legalizacji w Głównym Urzędzie Miar na urządzenie produkowane przez podatnika, co z kolei może się wiązać z koniecznością poniesienia wydatków na modyfikację urządzenia w celu uzyskania wymaganych przez GUM parametrów technicznych). Zdaniem autorów, w opisanych powyżej sytuacjach podatnik będzie mógł zakwalifikować poniesione wydatki jako koszty uzyskania przychodów nawet wówczas, gdy świadczone na rzecz podatnika usługi marketingowe lub promocyjne przyczynią się do wyraźnego wzrostu produkcji sprzedanej dopiero w następnych latach podatkowych, a oferta złożona przez podatnika w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie zostanie przyjęta albo zostanie przyjęta w roku podatkowym następującym po roku, w którym podatnik poniósł związane z przystąpieniem do oferty wydatki. Na potwierdzenie tej tezy przytaczamy poniżej treść następujących wyroków NSA.

W wyroku z 13.5.1998 r., (SA/Sz 1354/97, LEX 35944) NSA orzekł: „Koszty opracowania projektu statku odpowiednio udokumentowane, zostały poniesione w roku 1995. Poniesienie ich było warunkiem przyjęcia oferty firmy przez ewentualnego kontrahenta. Okoliczność, iż projekt ten nie został w tym roku sprzedany i nie uzyskano z tego tytułu żadnych przychodów nie może stanowić podstawy do nieuwzględnienia poniesionych w tym roku podatkowym kosztów firmy”.

„W przypadku wydatków poniesionych na swoistą postać reklamy, jaką stanowi udział w targach, nie jest możliwe ustalenie, że udział w targach wiązał się ze ściśle zidentyfikowanym przychodem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>