Rozliczanie strat powstałych w podatkowej grupie kapitałowej

Zgodnie z treścią art. 7a ust. 3 PDOPrU, w przypadku poniesienia straty 3 przez którąkolwiek ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową w okresie przed zawiązaniem tej grupy, strata ta nie podlega pokryciu z dochodu osiągniętego przez podatkową grupę kapitałową. Należy także zauważyć, iż przy ustalaniu dochodu poszczególnych spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej nie stosuje się, zgodnie z brzmieniem art. 7a ust. 1 PDOPrU, przepisów art. 7 ust. 5 PDOPrU, które dotyczą możliwości kompensowania strat podatnika z dochodem uzyskanym w kolejnych latach podatkowych po roku poniesienia straty. Oznacza to, iż dochód spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej nie może być pomniejszony w okresie funkcjonowania tej grupy o stratę poniesioną w latach ubiegłych, zarówno w przypadku gdy strata ta powstała w okresie przed, jak i w czasie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.

Strata poniesiona przez spółkę przed utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej może być natomiast skompensowana z dochodu tej spółki osiągniętego po zakończeniu okresu, na który ustanowiono podatkową grupę kapitałową, ewentualnie po utracie przez tę grupę statusu podatnika podatku dochodowego. Straty poniesione od 1.1.1999 r. przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych mogą być bowiem odliczane od dochodu osiągniętego w pięciu kolejnych latach następujących bezpośrednio po roku poniesienia straty, a nie jak to miało miejsce do 31.12.1998 r. w trzech kolejnych latach. Istotne jest, iż obecnie w każdym ze wspomnianych pięciu lat nie może być odliczona więcej niż połowa straty. Oznacza to, iż strata poniesiona po 1998 r. może być skompensowana w całości z dochodem osiągniętym nawet w ciągu dwóch lat podatkowych. Przyjmując, iż okres funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej wynosiłby trzy lata (zgodnie z przepisami ustawy jest to okres minimalny), podatnik miałby możliwość całkowitego odliczenia straty poniesionej przed utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej od dochodu osiągniętego po zakończeniu funkcjonowania tej grupy, przy założeniu, iż dochód ten byłby odpowiednio wysoki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>