Przychód wspólnika z udziału w spółce osobowej

Przychód wspólnika z udziału w spółce osobowej określa się na podstawie posiadanego udziału, przy czym ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa, co to jest za udział. Teoretycznie możemy mieć do czynienia z udziałem w: przychodzie, dochodzie, kosztach, zyskach lub stratach.

KSH przewiduje wart. 51 § 1 (do31.12.2000r.-art. 105 § 1 KH), że każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

Z uwagi na dyspozytywny charakter tego przepisu (wynikający z art. 37 § 1 KSH: do 31.12.2000 r.-art. 92 §2 KH) wspólnicy mogą ustalić w umowie spółki różne wielkości udziałów w zyskach poszczególnych wspólników. Wspólnicy mogą też w umowie spółki ustalić odmienne udziały w zyskach i stratach. Na mocy art. 51 § 2 (do31.12.2000r.-art. 105 § 3 KH),jeżeli wspólnicy nie ustalili udziału w stratach, przyjmuje się, że udział ten odpowiada udziałowi wspólników w zysku.

Artykuł 5 PDOPrU w wersji obowiązującej przed 1.1.1999 r. mówił o udziale wspólnika spółki osobowej w dochodach oraz pośrednio o udziale w stratach. Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyróżnić można udział w przychodzie oraz udział w kosztach. Udział w przychodzie spółki osobowej przypadający na wspólnika stanowi wyrażoną w procentach część przychodu jaka przynależy danemu wspólnikowi. Jeżeli wspólnik ma udział w przychodach 50%, wówczas 50% przychodu spółki stanowi jego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>