Przesłanki szacowania dochodu

Organy podatkowe uprawnione są do określania dochodu oraz należnego podatku, o ile ustalą, że:

– 1) miały miejsce powiązania pomiędzy stronami transakcji,

– 2) w wyniku których ustalono lub narzucono warunki różniące się od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,

– 3) przez co podmiot nie wykazał dochodów lub wykazał je w wysokości niższej od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby powyższe powiązania nie istniały.

Jeżeli zatem wszystkie powyższe przesłanki zostaną spełnione organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ma prawo określić dochód i należny podatek podmiotów powiązanych, bez uwzględnienia warunków wynikających z powiązań występujących między tymi podmiotami. Dokonując oceny czy warunki transakcji odbiegają od warunków rynkowych należy mieć na uwadze ogół czynników składających się na takie, a nie inne określenie warunków wykonania świadczenia oraz kierować się regułami racjonalnej działalności gospodarczej – chociaż celem każdej działalności gospodarczej jest dążenie do osiągnięcia zysku, to nie można wyprowadzić z tego prostego wniosku, że zysk taki musi wynikać zawsze z każdej indywidualnej operacji gospodarczej, niezależnie od czasu, warunków i okoliczności w jakich jest przeprowadzana. Podmioty krajowe uznaje się za powiązane, gdy:

– podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

– te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>