Przesłanki szacowania dochodu – kontynuacja

Zgodnie z ust. 5a komentowanego artykułu, powiązanie kapitałowe zachodzi, jeżeli podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada udział w kapitale innego podmiotu nie mniejszy niż 5%. W odróżnieniu od stanu prawnego obowiązującego w 2003 r. wartość 5% dotyczy udziału w kapitale podmiotu powiązanego, a nie udziału w prawach głosu. Zmiana taka może, przykładowo, oznaczać, że podmioty które były dotąd (do końca 2003 r.) uznawane za powiązane kapitałowo, z racji spełnienia warunku posiadania przez jednego z nich prawa głosu wynoszącego co najmniej 5% wszystkich praw głosu, mogą przestać spełniać przesłankę powiązania, jeżeli okazałoby się, że udział w kapitale drugiego podmiotu, chociaż dający ponad 5% praw głosu, jest niższy niż 5%.

Powiązanie podmiotów krajowych zachodzi również, gdy pomiędzy podmiotami krajowymi lub też osobami pełniącymi w nich funkcje o charakterze zarządzającym, nadzorczym łub kontrolnym zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym (małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia), majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Jeśli więc osoba pełniąca funkcję członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest małżonkiem osoby będącej wspólnikiem spółki cywilnej, to spółki te należy uznać za podmioty powiązane.

Z powiązaniem podmiotów krajowych mamy do czynienia także w sytuacji, gdy jedna osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w dwóch lub więcej podmiotach gospodarczych, dla przykładu ta sama osoba jest wspólnikiem w dwóch spółkach z o.o., między którymi dochodzi do zawarcia transakcji.

Do 31.12.2003 r. przesłanki uznawania podmiotów krajowych za powiązane różniły się od warunków uznawania za powiązane podmiotów krajowych z zagranicznymi. Z dniem 1.1.2004 r. przesłanki te zostały, w znacznej mierze, dostosowane do przesłanek odnoszących się do powiązań w obrocie międzynarodowym.

Pod pojęciem powiązań rodzinnych należy rozumieć małżeństwo oraz 13 pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. Pokrewieństwo jest stosunkiem rodzinnym, jaki zachodzi pomiędzy osobami pochodzącymi od wspólnego przodka. Powinowactwo jest natomiast stosunkiem zachodzącym pomiędzy jednym z małżonków a krewnymi drugiego małżonka. Zgodnie z art. 26 KRiO, powinowactwo trwa pomimo ustania małżeństwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>