Przedsiębiorstwo w ujęciu PDOPrU

Stosowane przez PDOPrU pojęcie „przedsiębior- 4 stwo” oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Pod tym pojęciem art. 551 KC rozumie zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

– 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),

– 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

– 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,

– 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

– 5) koncesje, licencje i zezwolenia,

– 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej,

– 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,

– 8) tajemnice przedsiębiorstwa,

– 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Artykuł 551 KC został zmieniony z dniem 25.9.2003 r. przez ustawę z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408). W nowej definicji przedsiębiorstwa brak już literalnie wymienionych zobowiązań i obciążeń związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, jako elementów je tworzących. W stanie prawnym obowiązującym przed 25.9.2003 r. art. 551 pkt 5 KC wymieniał te elementy. Kwestia ta wzbudzała wiele kontrowersji wśród przedstawicieli doktryny tak cywilistycznej jak i podatkowej. W chwili obecnej należy uznać, że fakt usunięcia z definicji przedsiębiorstwa zobowiązań i obciążeń związanych z jego prowadzeniem jest argumentem przemawiającym za uznaniem poprawności twierdzenia, że w obrocie gospodarczym przedsiębiorstwo może występować bez przynależnych doń zobowiązań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>