Przedmiot badania organów podatkowych

Praktyczny aspekt sformułowania szczególnych zasad ustalania wartości rynkowej niektórych dóbr i usług odnosi się do kwestii, czy i w jakim zakresie stosować należy wyliczone w art. 11 ust. 2 i 3 metody szacowania dochodów. Są to bowiem podstawowe i wyłączne metody szacowania dochodów. Tylko w jednym przypadku rozporządzenie określa, że metodę rozsądnej marży stosuje się do określenia właściwego wynagrodzenia zleceniobiorcy za świadczenie usług badawczych (§ 16 SzacDochR).

W innych przypadkach brak jest określenia relacji pomiędzy ustawowo określonymi metodami szacowania dochodu, a szczególnymi zasadami ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług. W tym zakresie ani organ podatkowy ani podatnik nie mają jasnych i czytelnych kryteriów postępowania. Sytuacja ta może więc rodzić spory i powinna być przez prawodawcę niezwłocznie skorygowana.

Przedmiot badania organów podatkowych. Organy podatkowe pro- 16 wadzą badania na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, czy dochód uzyskany przez podatnika w wyniku transakcji z powiązanym z nim podmiotem został określony na podstawie wartości rynkowej. Po drugie, czy przedmiot transakcji został właściwie zaewidencjonowany. Po trzecie, czy przedmiot transakcji został właściwie przypisany stronom transakcji.

Prowadzone przez organy podatkowe badanie obejmuje w szczególności wszelkiego rodzaju transakcje, w wyniku których dochodzi do przeniesienia własności lub przekazania do używania dóbr materialnych i niematerialnych oraz udzielania pożyczek (kredytów) i świadczenia usług.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>