Pojęcie dochodu i straty w podatkowej grupie kapitałowej

Zasady tworzenia i funkcj onowania podatkowych grup kapitałowych re- guluje art. la PDOPrU. Pomimo iż podatkowa grupa kapitałowa nie posiada osobowości prawnej, to zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nadany jej został status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Dochód podatkowej grupy kapitałowej stanowi nadwyżka łącznych dochodów nad łącznymi stratami osiągniętymi przez poszczególne spółki tworzące podatkową grupę kapitałową. W przypadku gdy różnica ta jest ujemna, tzn. gdy łączna kwota strat osiągniętych przez spółki tworzące podatkową gmpę kapitałową jest wyższa niż łączna kwota dochodów uzyskanych przez pozostałe spółki należące do tej grupy, wówczas podatkowa grupa kapitałowa ponosi stratę. Zgodnie z brzmieniem art. 1 a ust. 2 pkt 4 oraz art. 1 a ust. 10 PDOPrU, wykazanie straty przez podatkową gmpę kapitałową oznacza utratę przez tę gmpę statusu podatnika. Rok poniesienia straty przez podatkową gmpę kapitałową jest zawsze ostatnim rokiem funkcjonowania tej gmpy.

W celu ustalenia dochodu (straty) każdej ze spółek wchodzących w skład podatkowej gmpy kapitałowej stosuje się zasady przewidziane dla innych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zasady te zostały określone w art. 7 ust. 1-3 PDOPrU (patrz komentarz do art. 7 PDOPrU).

Istotne przy ustalaniu dochodu (straty) każdej ze spółek wchodzących w skład podatkowej gmpy kapitałowej jest to, iż w odróżnieniu od innych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, darowizny i wszelkie inne nieodpłatne świadczenia dokonywane pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową są, na mocy art. 16 ust. 1 pkt 14 PDOPrU, kosztem uzyskania przychodów.

Dochody osiągnięte przez podatkową grupę kapitałową podlegają opodatkowaniu według stawek określonych w art. 19 PDOPrU, tj. przewidzianych także dla pozostałych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie, co wynika z brzmienia art. 22 ust. 3 PDOPrU, spółka dominująca w podatkowej grupie kapitałowej jest zwolniona z podatku dochodowego w wysokości 19% od dochodów z dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych od spółek zależnych wchodzących w skład tej grupy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>