Podział spółek kapitałowych

W przypadku podziału spółek niezmiernie istotny jest również fakt, czy 6 na skutek podziału nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy po prostu jego części. Otóż m.in. spółki kapitałowe mogą zostać podzielone w następujący sposób:

– 1) przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie),

– 2) przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek),

– 3) przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki),

– 4) przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

W pierwszych trzech przypadkach następuje przeniesienie całego majątku spółki dzielonej, tj. następuje „rozdysponowanie” przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę dzieloną. W każdej z tych sytuacji możemy mieć do czynienia z tym, że majątek przejmowany na skutek podziału przez którąkolwiek ze spółek przejmujących nie będzie stanowił co najmniej jego zorganizowanej część. Wówczas spółka podlegająca podziałowi uzyska przychód w rozumieniu art. 12 PDOPrU w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane. Jeżeli majątek przejęty przez każdą ze spółek przejmujących będzie stanowił co najmniej zorganizowaną części przedsiębiorstwa, wówczas spółka ta nie uzyska przychodu. W ostatnim przypadku następuje przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Część majątku może stanowić zarówno zorganizowaną część przedsiębiorstw (wówczas taka transakcja będzie neutralna podatkowo) albo część przedsiębiorstwa, a wówczas powstanie przychód po stronie spółki dzielonej.

Również na gruncie przepisów o amortyzacji istotne jest rozróżnienie pomiędzy zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwem) a częścią przedsiębiorstwa (tj. poszczególnymi jego elementami). Jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysoko- ści wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu podzielonego1. Podmioty powstałe z podziału oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek podziału dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot podzielony. Jeżeli majątek ten nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa), wówczas dla wyceny przyjmowanego majątku stosuje się odpowiednio przepisy art. 16g ust. 1 pkt 4 lub ust. 10. Zaś odpisów amortyzacyjnych od przejmowanych składników majątkowych dokonuje się na zasadach określonych w art. 16i-16m (patrz art. lógust. 9,19 i art. lóhust. 3 i 5 PDOPrU).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>