Opodatkowanie spółek osobowych

– Mając na uwadze treść art. 5 należy stwierdzić, że, co do zasady:

– 1) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału,

– 2) koszty uzyskania przychodów, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia i ulgi podatkowe wspólnicy rozliczają proporcjonalnie do posiadanego udziału,

– 3) wspólnicy dokonują proporcjonalnie do posiadanego udziału obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku, jeżeli wspólnie w ramach spółki dokonali czynności uprawniającej do takiego obniżenia,

– 4) w razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe.

Do spółek niebędących osobami prawnymi zalicza się, zgodnie z KC i KSH, spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Zgodnie z art. 33 KC, osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

Spółkom cywilnym, jawnym, partnerskim, komandytowym i komandytowo-akcyjnym żadne przepisy nie przyznają osobowości prawnej w przeciwieństwie do sp. z o.o. lub akcyjnej, które nabywają osobowość prawną przez zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców.

Spółka cywilna podlegała, co do zasady, wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie obowiązującej do końca 2000 r. GospU. Wpisana do ewidencji spółka cywilna była przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów GospU oraz przepisów KPC. Ani powyższa ustawa, ani przepisy KC nie wiązały z wpisem do ewidencji nabycia przez spółkę osobowości prawnej. Posiadania osobowości prawnej nie należy utożsamiać ze zdolnością sądową przysługującą w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 4797 KPC, spółka cywilna, jako przedsiębiorca, miał w postępowaniu przed sądem gospodarczym zdolność sądową, jeżeli jej przedmiot działania obejmował prowadzenie działalności gospodarczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>