Koszty poniesione w walutach obcych

Problem różnic kursowych, wpływających na wysokość kosztów uzyskania przychodów, pojawia się w przypadku, gdy część wydatków uznawanych za koszt podatkowy podatnik ponosi w walutach obcych. Waluty obce podlegają przeliczeniu na złote polskie według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu.

Koszty z tytułu różnic kursowych. Jeżeli między dniem zarachowania kosztu i dniem zapłaty występują różne kursy walut, to koszt ten podwyższa się lub obniża o różnicę wynikającąz zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał podatnik, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztu. Przykładowo, jeśli podatnik otrzymał fakturę na dostarczone mu z zagranicy urządzenia produkcyjne o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3500 zł o przewidywanym okresie używania krótszym niż rok, to na dzień otrzymania faktury zaracho- wuje je na odpowiednim koncie z zastosowaniem kursu średniego NBP.

W przypadku, gdy na dzień poniesienia kosztu, tj. dzień obciążenia rachunku odbiorcy kwotą płatności z tytułu dostawy tych urządzeń, kurs sprzedaży waluty, w której dokonywana jest płatność w banku odbiorcy (podatnika), jest niższy od wspomnianego wyżej kursu średniego wymiany z dnia zarachowania kosztów, to powstałe ujemne różnice kursowe podwyższają poniesiony przez podatnika koszt, natomiast różnice dodatnie – zmniejszają go.

Podatnik może ponieść koszty z tytułu różnic kursowych również w następstwie deprecjacji waluty obcej, w której wyrażone sąjego własne środki lub wartości pieniężne. Do wyceny w złotych zakupionej przez siebie waluty obcej, podatnik powinien zastosować kurs sprzedaży obowiązujący w dniu zakupu w banku, z którego usług korzystał. Natomiast w przypadku, gdy podatnik otrzymał walutę od osoby trzeciej, do jej przeliczenia na złote powinien zastosować kurs kupna obowiązujący w dniu otrzymania waluty we wskazanym wyżej banku. Jeśli na dzień faktycznej zapłaty, tj. obciążenia rachunku podatnika kwotą płatności wyrażoną w walucie obcej, kurs sprzedaży tej waluty jest niższy niż jej kurs sprzedaży we wspomnianym wyżej dniu zakupu albo kurs kupna w dniu otrzymania, to wystąpią ujemne różnice kursowe stanowiące koszt uzyskania przychodów podatnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>