Dochody z udziału w zyskach osób prawnych

Uwagi ogólne „Dochód z udziału w zyskach osób prawnych” jest, co 2 do zasady, tożsamy z przychodem z tego udziału, bowiem przychodu z tego źródła w większości przypadków nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania. Należy jednak pamiętać, że przychodem z udziału w zyskach osób prawnych w wielu przypadkach (np. umorzenia udziałów lub akcji) nie jest kwota faktycznie przez podatnika otrzymana lub postawiona do jego dyspozycji, lecz nadwyżka nad kosztami nabycia lub objęcia tych udziałów (akcji). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku podziału spółek, gdy przejmowany na skutek podziału majątek nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przypadku dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych płatnikiem, a więc podmiotem obowiązanym do obliczenia, pobrania i przekazania na konto właściwego urzędu skarbowego podatku od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest osoba prawna dokonująca wypłat tych dochodów. Podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego przychodu i jest płacony w formie ryczałtu. Pomimo obowiązywania 19% podatku od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w przypadku beneficjentów będących osobami prawnymi ciężar tego podatku efektywnie jest zniwelowany do zera. Wynika to z faktu, iż na podstawie art. 23 PDOPrU osoby prawne mają prawo odliczyć uiszczony podatek od otrzymanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, od kwoty podatku należnego od dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Szersze informacje na temat obowiązków płatnika podatku od przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych znajdują się w komentarzu do art. 23 i 26 PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>