Dochód i zysk w spółce osobowej

Udział w dochodzie spółki osobowej przypadający na wspólnika stanowi wyrażoną w procentach część dochodu w jakim partycypuje wspólnik. Udział w kosztach spółki osobowej przypadających na wspólnika stanowi wyrażoną w procentach część kosztów, jakie ponosi wspólnik.

Obowiązujący od 1.1.1999 r. art. 5 PDOPrU w swym brzmieniu zmienił sposób podejścia do opodatkowywania dochodów ze spółki osobowej. Nakazuje on bowiem określenie (procentowego) udziału w przychodach i kosztach. Dopiero w taki sposób nastąpi faktyczne skonkretyzowanie udziału wspólnika w dochodach wypracowanych w ramach działalności spółki.

Poprzednia wersja art. 5 PDOPrU była bardziej skorelowana z art. 51 KSH (do 31.12.2000 r. – art. 105 KH) mówiącym o udziale wspólnika w zyskach i stratach. Pojęcie dochodu (w prawie podatkowym) jest swoistym odpowiednikiem pojęcia zysku, jakim posługuje się Kodeks spółek handlowych i ekonomia.

Dochód i zysk oblicza się w podobny sposób, odejmując od przychodu poniesione koszty. Oczywiście należy mieć na uwadze, że pojęcie przychodu i kosztów jest odmiennie rozumiane w prawie podatkowym i w bilansowym.

W związku z powyższym pojawia się pytanie, jak ustalić procentową wartość udziałów w przychodzie (dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jeżeli umowa spółki, np. jawnej, mówi o udziale w zysku.

W najprostszej sytuacji, kiedy umowa spółki osobowej mówi o takim samym udziale wspólników zarówno w zyskach, jak i stratach, należy przyjąć, że dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wspólnicy uczestniczą w przychodzie i partycypuj ą w kosztach w takiej samej proporcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>