Definicja nieruchomości

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia nieruchomości, tak więc przy 2 posługiwaniu się tym określeniem należy odnieść się do innych gałęzi prawa. Unormowania KC zawierają definicję nieruchomości obowiązującą w całym systemie prawa polskiego. Nieruchomościami, w rozumieniu art. 46 § 1 KC, są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny przedmiot własności. Przepisem szczególnym określającym zasadę wyodrębniania nieruchomości lokalowej jest ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Z omówionej definicji można wyodrębnić trzy rodzaje nieruchomości:

– nieruchomość gruntową,

– nieruchomość budynkową,

– nieruchomość lokalową.

Zakresem przedmiotowym komentowanego artykułu objęte są nie tylko 3 całe nieruchomości, ale również ich części. Pojęciem części składowej nieruchomości posługuje się art. 47 KC. Częścią składową nieruchomości jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości, bądź też bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Do części składowych nieruchomości gruntowej, zgodnie z art. 48 KC, należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Za części składowe niemchomości uważa się także prawa związane z jej własnością (art. 50 KC).

Lokal, wobec którego nie została ustanowiona odrębna własność, jest częścią składową nieruchomości gruntowej. Nieruchomość lokalowa może znajdować się w nieruchomości budynkowej, jak również może być usytuowana w budynku będącym częścią składową nieruchomości gruntowej .

Dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych istotny jest fakt, że można udostępnić nieruchomość lub jej część, nawet jeżeli na mocy prawa cywilnego część taka nie stanowi odrębnego przedmiotu własności. Można bowiem udostępnić bezpłatnie np. część pokoju lub magazynu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>